Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Återrapportering till regeringen 2018-05

Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är en viktig resurs vid förflyttning från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden för de personer som har nedsatt hälsa och som behöver stöd i en omställningssituation.

Samarbetet bedrivs sedan 2012 enligt gemensamma regleringsbrevsuppdrag. Syftet med det förstärkta samarbetet är att öka individens förutsättningar att utveckla eller återfå arbetsförmåga och därmed kunna komma i arbete.

Resultaten visar att:

  • Under 2017 har 10 010 gemensamma kartläggningar genomförts (10 678 kartläggningar 2016).
  • I genomsnitt genomfördes gemensam kartläggning dag 719 i sjukfallet 2017 (dag 486 i sjukfallet 2016).
  • Antalet nya personer i aktiva insatser under 2017 var 10 301 (9 829 personer 2016).
  • I genomsnitt deltog en person i förstärkt samarbete i 362 dagar under 2017, räknat från att gemensam kartläggning initieras tills att samarbetet avslutas (277 dagar 2016).
  • Av de 7 187 personer som lämnat det förstärkta samarbetet under 2017 efter insats har 55 procent uppnått arbetsförmåga och lämnat sjukförsäkringen. Personerna är då i arbete, utbildning, inskrivna i arbetsmarknadspolitiskt program eller är öppet arbetslösa (51 procent 2016). 
  • 74 procent lämnar sjukförsäkringen efter arbetslivsinriktade insatser (73 procent 2016). 
  • I genomsnitt (median) var de sjukfall som fått någon typ av insats från det förstärkta samarbetet 1 024 dagar när de avslutades i december 2017 (829 dagar december 2016).
  • Under året har 529 kontaktmöten genomförts för personer i omställning samt 1 633 överlämningsmöten för personer som inte längre får sjukpenning.

Myndigheterna ska skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Denna målgrupp skiljer sig från målgruppen för rehabiliteringssamverkan i förstärkt samarbete på så vis att personerna har en av Försäkringskassan identifierad arbetsförmåga och att myndigheternas samarbete endast gäller själva övergångssituationen från sjukförsäkring till arbetsmarknadspolitik. Myndigheterna är överens om att ett möte i samband med övergången till Arbetsförmedlingen, där den enskilde träffar handläggare från Försäkringskassan och arbetsförmedlare, underlättar omställningen för den enskilde. Därför utvecklar myndigheterna arbetssätt för att ge personer en bättre övergång mellan myndigheterna.