Förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Återrapportering till regeringen -28

Arbetsförmedlingen fick i 2021 års regleringsbrev i uppdrag att analysera myndighetens bedömningar för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Återrapporten visar att Arbetsförmedlingen har ett väl fungerande arbetssätt när det gäller att ta in underlag som styrker funktionsnedsättning. Däremot finns det brister i myndighetens efterlevnad av rutiner för att dokumentera en samlad bedömning som beskriver hur funktionsnedsättningen kan påverka arbetsförmågan.

Några framgångsfaktorer som har identifierats för att skapa kvalitativa, samlade bedömningar är att flera olika kompetenser deltar i utredningen, att utredningsarbetet sker i team samt att specialiserade handläggare gör utredningen.