Förbereda för reformeringen av myndigheten

Återrapportering till regeringen

Återrapporten svarar på uppdrag 2.2 i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020. Arbetsförmedlingen uppdras att förbereda myndigheten inför en reformering.

Återrapporten avser inte att ge en helhetsbild av hur myndigheten kommer att se ut i det reformerade systemet, utan beskriver det arbete som pågår för att möjliggöra ett genomförande av reformeringen. Förberedelsearbetet sker i nära samverkan med myndighetens ordinarie verksamhetsutveckling. För att skapa fokus i arbetet med rapporten har myndigheten försökt särskilja arbetet med reformeringen från övrig utveckling.

Med ”reformeringen” avses i denna återrapport att

  • myndighetens nuvarande uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken ska behållas, men att delar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska utföras av fristående aktörer som upphandlas med den upphandlingsform som är mest ändamålsenlig för respektive tjänst; där det är lämpligt baserat på valfrihet med resultatbaserad ersättning, samt
  • myndigheten har ett fortsatt myndighetsansvar för verksamheten som helhet främst i form av kontroll av arbetssökande, arbetsgivare och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur samt statistik och analys.

Hur den grupp av leverantörer av arbetsmarknadstjänster som benämns ”fristående aktörer” ska definieras är till stor del beroende av den slutliga utformningen av det reformerade systemet. Arbetsförmedlingen har därför ingen ambition att i denna rapport föreslå en definition. Med ”fristående aktör” avses i denna återrapport en aktör som på uppdrag av myndigheten, genom avtal eller överenskommelse, tillhandahåller matchande eller rustande stöd och insatser.

Förbereda för reformerigen av myndigheten Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
(rapporten öppnas i nytt fönster)