Förbättrat informationsutbyte för ökade övergångar till utbildning

Återrapportering till regeringen 15 november 2021

Idag saknas förutsättningar för att utbyta information för de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som är anvisade att ansöka om studier på kommunal vuxenutbildning, komvux. Det bidrar till ineffektiv handläggning, dubbelarbete och risk för felaktiga utbetalningar som i slutändan drabbar individen.

Arbetsförmedlingen och Skolverket har kartlagt vilka uppgifter som behöver utbytas mellan Arbetsförmedlingen och kommunen och hur dessa uppgifter ska användas. Myndigheterna har identifierat och analyserat juridiska hinder för att se vilka författningsändringar som behöver komma till stånd. Utifrån detta har en skiss på en digital och automatiserad lösning för utbytet tagits fram och slutligen har även beräkningar på ekonomiska konsekvenser för utveckling och implementering gjorts.

Arbetsförmedlingen och Skolverket förordar en stegvis implementering under två år utifrån följande:

  • Arbetsförmedlingen bör få i uppdrag att förbereda, utveckla och utreda en fortsatt implementering av förslag och tekniska lösningar. Om regeringen bedömer att förslagen ska genomföras behöver finansiella förutsättningar säkerställas.
  • Skolverket bistår i implementering av uppgiftsskyldigheten och informationsutbytet och i samband med detta erbjuder webbaserat stöd till kommunerna. I arbetet med att utveckla den tekniska lösningen för informationsutbytet bistår Skolverket med sin expertis utifrån sitt sektorsansvar för skolans digitalisering.
  • Arbetet med att förbereda och utveckla de tekniska lösningarna bör ske i fortsatt samråd och nära samarbete med SKR samt ett representativt urval av kommuner.