Förbättrade uppföljningsmöjligheter för förberedande och orienterande utbildning

Återrapportering till regeringen 2019-02

Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen för 2018 redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att använda arbetsmarknadsutbildning och förberedande och orienterande utbildning på ett effektivare sätt i syfte att öka andelen kvinnor och män som går till arbete eller studier. Arbetsförmedlingen ska senast den 22 februari 2019 även redogöra för insatser för att förbättra möjligheterna att följa upp förberedande och orienterande utbildning.

Förberedande och orienterande utbildning (FUB) är en av Arbetsförmedlingens största insatser och ingår i det arbetsmarknadspolitiska programmet Förberedande insatser. Insatsen har utvecklats till att innehålla en mängd olika insatser, med flera olika syften. Förberedande utbildning kan ha varierande innehåll av till exempel vägledande och motivationshöjande karaktär. De kan även innehålla delar som syftar till att utreda intresseområden, lämpliga yrken och vägar mot studier.

Tanken med alla förberedande utbildningar är att vara ett steg inför nästa, ofta mer yrkes- eller studieinriktade del, i den arbetssökandes planering och den utgör ett led i en planerad kedja.

FUB som förberedande insats rör den del av Arbetsförmedlingens utbud av förberedande insatser som upphandlas. Övriga förberedande insatser är insatser inom utbildningsväsendet och inom folkbildningen, samt vägledande, kartläggande och rehabiliterande insatser. Förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program anger att förberedande insatser ska vara individuellt utformade och förbereda för annat arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.

Eftersom de individuella behoven kan variera stort, inte minst under olika konjunkturlägen, krävs också ett utbud och flexibla avtal som kan matcha alla de olika individuella behov de arbetssökande har. Därför har upphandlingar skett i avtal som kan leverera utbildning i mindre moduler, som kan byggas ihop i anpassade paket. Detta har också svarat mot kritik som riktats mot Arbetsförmedlingen angående att många av insatserna varit alltför hårt reglerade, och att svårigheten att ta lokal och individuell hänsyn minskar möjligheterna att nyttja insatserna.

En mer fast struktur har däremot fördelen att den är lättare att följa upp eftersom innehåll, syfte och målsättning klargörs initialt. På så sätt föreligger en viss målkonflikt i att dels kunna erbjuda insatser som är tillräckligt flexibla för att möjliggöra individuell och lokal anpassning, dels som är tillräckligt tydligt definierade för att kunna följas upp på ett tillfredsställande sätt. Det upphandlade förberedande utbudet har utgjort ett dragspel inom de arbetsmarknadspolitiska programmen, där uppkomna behov av nya insatser snabbt har kunnat åtgärdas - men möjligen på bekostnad av möjligheterna att följa upp de olika insatsernas effekter på ett tillfredsställande sätt.

Mot bakgrund av bland annat fler inskrivna arbetssökande med utsatt ställning på arbetsmarknaden, i kombination med att allt fler inskrivna arbetssökande deltar i ramprogram med krav på att deltagaren kontinuerligt har en definierad och arbetsmarknadspolitiskt motiverad aktivitet, har insatsen också kommit att nyttjas alltmer av arbetsförmedlare. I den granskning som gjorts av Riksrevisionen kritiseras Arbetsförmedlingen för att bristande medvetenhet i användningen av FUB har lett till ökade kostnader.

Den senaste tiden har antalet deltagare i insatsen dock minskat5, vilket kan förklaras av flera orsaker. Dels har tidigare avtal av FUB som haft stora volymer löpt ut - dessa tjänsteinriktningar bedömdes inte möta de behov som arbetssökande och arbetsmarknadenhar, vilket medförde att utveckling av nya upphandlade arbetsförmedlingstjänster behövdes. Detta har bidragit till att användningen av FUB minskat under 2017 och 2018. Dels finns tendenser till att medvetenheten kring användningen också ökat en del inom myndigheten. En tredje delförklaring kan vara att arbetsförmedlare inte haft samma behov av att använda insatsen, då personer framför allt inom etableringen i allt högre utsträckning gått till arbete eller studier med hjälp av andra insatser samt på grund av den rådande konjunkturen.