Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget

Återrapportering till regeringen 2018-11

Resultaten inom etableringsuppdraget har kontinuerligt förbättrats sedan etableringslagstiftningens införande 2010. För varje avslutat år har fler personer gått till arbete eller studier än året före. Ett kontinuerligt och målinriktat förbättringsarbete har präglat Arbetsförmedlingens arbete med uppdraget och kunskapen om nyanländas behov ökar ständigt. Samtidigt finns det utmaningar och kvarstående förbättringsområden.

I juni 2017 fick Arbetsförmedlingen uppdraget att ytterligare förbättra genomförandet av etableringsuppdraget.

Uppdraget innebär att de arbetssökandes kompetenser ska kartläggas snabbare och med högre kvalité för att förbättra matchningen till arbete och utbildning. Detta ska bland annat ske genom samverkan utifrån den modell för fördjupad samverkan som arbetats fram av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) med ett särskilt fokus på regionalt och lokalt anpassade processer. I uppdraget ingår också att Arbetsförmedlingen ska ge nyanlända grundläggande information om svensk arbetsmarknad och att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra uppdraget som helhet.

Arbetsförmedlingen lämnade en första återrapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) den 31 oktober 20173. Återrapporten utformades som en handlingsplan där Arbetsförmedlingen beskrev vilka aktiviteter myndigheten behövde arbeta med för att ytterligare förbättra genomförandet av etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen har löpande informerat Regeringskansliet om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

I denna slutrapport har fokus legat på att följa upp hur arbetet med dessa aktiviteter har fortskridit under det senaste året. För att göra detta har myndigheten utgått från den ordinarie strukturen för verksamhetsuppföljning och studerat de uppföljningsrapporter som tas fram kvartalsvis på respektive nivå i verksamheten. I dessa beskriver de olika delarna i verksamheten status för de olika aktiviteterna och hur arbetet genomförts. Utöver detta har myndigheten haft en intern dialog via bland annat enkäter och workshop för att få en fördjupad bild av utvecklingen.

Utöver att beskriva utvecklingen kopplat till framtagna aktiviteter har denna slutrapport även studerat hur utvecklingen i stort sett ut, relaterat till resultaten inom etableringsuppdraget samt vilka faktorer som kan antas ha bidragit till utvecklingen. Sammanfattningsvis visar resultaten att det överlag har varit ett mycket positivt år för etableringsuppdraget. De indikatorer Arbetsförmedlingen följer visar alla på en positiv trend. Arbetsförmedlingen har under hösten 2018, tillsammans med representanter för olika delar av verksamheten, fört en fördjupad dialog kring resultaten och de faktorer som kan förklara förbättringarna som har skett.

Denna dialog lyfte fram att en viktig framgångsfaktor har varit det, för närvarande, stora behovet av arbetskraft i kombination med införda arbetsmarknadsåtgärder såsom exempelvis Extratjänster och snabbspår. Ytterligare framgångsfaktorer är myndighetens förändringsarbete och starkare fokus på matchning mot arbete och utbildning. Dialogdeltagarna ser att Arbetsförmedlingens strategiska arbete med att öka fokus på att lösa arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov och stärka deltagares ställning på arbetsmarknaden har bidragit till resultatutvecklingen. Arbetet med den handlingsplan som togs fram i föregående återrapport har genomförts enligt plan. Bland annat har myndigheten förbättrat matchningen mot arbete och utbildning samt lagt en god grund för arbetet med utbildningsplikten.

Några av de utmaningar som identifierades under sommaren 2017 återstår. Det handlar exempelvis om att förbättra det fördjupade kartläggningsarbetet, att i högre grad tillvarata särskilt nyanlända kvinnors kompetenser och att underlätta för nyanlända att ta del av service via digitala kanaler, oavsett språkkompetens.