Fler anvisningar till reguljär utbildning

Återrapportering till regeringen 2021-04-15

Rapporten beskriver arbetet med uppdrag 22. Fler anvisningar till reguljär utbildning från regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen 2020, samt resultatet av det arbetet. Uppdraget infördes i oktober 2020 tillsammans med en regelförändring som trädde i kraft i november 2020 som innebär att fler arbetssökande har möjlighet att studera med aktivitetsstöd.

Arbetsförmedlingen konstaterar att myndigheten har lyckats öka antalet anvisningar sedan uppdraget infördes. Myndigheten behöver nu arbeta för att fortsätta anvisa i minst lika hög utsträckning, samt säkerställa att anvisningarna får den effekt som avses.

Arbetsförmedlingen konstaterar också att antalet arbetssökande som beviljats studier med aktivitetsstöd har ökat sedan regelförändringen trädde i kraft, samt att det totala antalet arbetssökande som påbörjat reguljära studier har ökat det senaste halvåret.

Arbetsförmedlingen konstaterar i rapporten att det i nuläget är svårt att dra några slutsatser om huruvida anvisningarna hittills har bidragit till kompetensförsörjningen. Arbetsförmedlingen bedömning är ändå att anvisningar som metod, i kombination med andra eventuella insatser, bidrar till att tydliggöra för den arbetssökande vad som krävs för att få en varaktig anställning på arbetsmarknaden. Att tydliggöra planering och förutsättningar kan på så sätt bidra till att öka chansen att den arbetssökande övergår till reguljära studier.