En effektiv, strategisk och jämställd arbetsmarknadsutbildning

Återrapportering till regeringen 15 april 2021

Denna rapport beskriver Arbetsförmedlingens arbete med programmet arbetsmarknadsutbildning, utifrån regleringsbrevsuppdrag om en effektiv, strategisk och jämställd arbetsmarknadsutbildning.

Genomförande av uppdraget har utmanats utifrån följderna av pandemin som inneburit att myndigheten gjort nödvändiga anpassningar av undervisningen och i stora delar där det varit möjligt ställt om till distansundervisning. Andra effekter av pandemin som minskad efterfrågan på arbetskraft har påverkat negativt resultatet andel i arbete 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. Den ökade arbetslösheten har också påverkat förutsättningarna att genomföra det förändringsarbete uppdraget innebär, då myndigheten varit tvungen att prioritera arbetsgifter som inskrivning och planeringssamtal.
Rapporten redogör för Arbetsförmedlingens ställningstagande när det gäller arbetsmarknadsutbildningens strategiska roll för kompetensförsörjning, och fastslår att myndighetens arbete med arbetsmarknadsutbildning ska utgå från grundpremisserna att insatsen ska ges inom bristyrken och för att motverka att bristen uppstår. Det är också centralt att arbetsmarknadsutbildningen uppvisar en hög grad av flexibilitet och möjlighet till anpassning efter arbetsgivares behov. Arbetsförmedlingen arbetar nära arbetsgivare för att hitta skräddarsydda lösningar för specifika företag, som även involveras i utformningen av utbildningen och urvalet av deltagare till utbildningarna.