En effektiv och strategisk användning av arbetsmarknadsutbildning

Återrapportering till regeringen 14 oktober 2022

I denna rapport redovisas hur Arbetsförmedlingen arbetat med uppdrag 3.12 Effektiv och strategisk användning av arbetsmarknadsutbildningar, i myndighetens regleringsbrev för 2022.

Arbetsförmedlingen beskriver den komplexitet och det sammanhang som arbetsmarknadsutbildningen befinner sig i. Arbetsmarknadsutbildningen ska bidra till kompetensförsörjningen på svensk arbetsmarknad. Det görs genom att möta behov hos arbetsgivare, i samspel med reguljära utbildningsväsendet och andra insatser som Arbetsförmedlingen förfogar över. Identifierad arbetskraftsbrist och branschkrav i kombination med tillgänglighet på arbetssökandes som har rätt förutsättningar för att delta i arbetsmarknadsutbildning är en utmaning.

Processen från identifierat behov till att arbetssökande kan ta del av en arbetsmarknadsutbildning beskrivs. Under hela processen fångas och bedöms behovet av arbetsmarknadsutbildning utifrån arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft, analyser av sammansättningen av arbetssökande och utbudet av andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Dialoger förs med olika intressenter såsom branscher och anordnare av reguljära utbildningar. Det är myndigheten som beslutar om anskaffning av arbetsmarknadsutbildning, hur de ska utformas och vilka som anvisas till utbildningarna. Branschers och arbetsgivares krav är en viktig del i besluten, vilket exempelvis resulterar i att många utbildningar har specifika förkunskapskrav.