Ekonomiska åtaganden för upphandlade matningstjänster

Återrapportering till regeringen -26

Regeringen har uppdragit åt Arbetsförmedlingen att, med stöd av Ekonomistyrningsverket (ESV), göra en översyn av de upphandlade matchningstjänsterna i förhållande till regelverket avseende beställningsbemyndiganden.

Översynen och dialogen med ESV leder Arbetsförmedlingen till slutsatsen att en redovisning av åtaganden för upphandlade matchningstjänster bör göras utifrån prognos för förväntad framtida anslagsbelastning. En sådan redovisning speglar bäst intentionen i detta uppdrag, d.v.s. att redovisningen visar en bedömning av vilka åtaganden som kommer att behöva infrias genom utbetalning av anslag. Arbetsförmedlingen föreslår att det regleras i myndighetens regleringsbrev hur redovisningen av åtaganden för upphandlade matchningstjänster ska göras.

Relaterad