Effektutvärdering av tjänsten stöd och matchning

Återrapportering till regeringen 26 november 2021

Matchningstjänster som utförs av fristående aktörer har använts inom Arbetsförmedlingen under lång tid, och utvecklandet av nya matchningstjänster är en grundsten i den pågående reformeringen av myndigheten. I den här rapporten effektutvärderas matchningstjänsten stöd och matchning.

Målgruppen för tjänsten stöd och matchning är arbetssökande som bedöms vara matchningsbara men som samtidigt bedöms ha behov av extra hjälp och stöd för att få ett jobb, eller påbörja reguljär utbildning.

I den här rapporten undersöks om det finns skillnader i övergången till arbete och studier mellan arbetssökande som deltagit i tjänsten under perioden 2016–2018 och jämförbara arbetssökande som inte deltagit i tjänsten under samma tidsperiod. Det undersöks också en rad andra arbetsmarknadsutfall.