Effektiviseringsinsatser på Arbetsförmedlingen

 

Återrapportering till regeringen 2018-12

Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att genomföra särskilda satsningar på effektiviseringar i sin verksamhet 2018. De effektiviserings-insatser som genomförs ska syfta till att förbättra resultaten i kärnverksamheten. I det ligger att övergångar till både arbete och studier ska öka. Arbetsförmedlingen ska redovisa resultatet av uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 20 december 2018.

Arbetsförmedlingens utgångspunkt för rapporten är Arbetsförmedlingens förnyelseresa som pågår till 2021. Syftet med förnyelseresan är att utveckla verksamheten till att bli en modern och effektiv myndighet som skapar tydlig kund- och samhällsnytta. Arbetsförmedlingen utgår i rapporten från begreppet effektivitet såsom det beskrivs i ESV:s rapport Effektivisering i statsförvaltningen (ESV
2016:59).

Att hämta hem nyttorna av den utveckling som sker i förnyelseresan är centralt för att effektivitet ska uppstå. Under 2017 införde Arbetsförmedlingen en modell för nyttorealisering inom den del av verksamhetsutvecklingen som innehåller IT. Modellens syfte är att tydliggöra dels betydelsen av nyttorealisering på myndigheten, dels skapa ett gemensamt ramverk för hur nyttorealiseringen ska gå till. Med utgångspunkt i modellen har ett samlat nyttoregister tagits fram som möjliggör en samlad uppföljning av nyttorna liksom uppföljning av att nyttorna realiseras.