Digital infrastruktur för livslångt lärande

Återrapportering till regeringen 2021-09-01

Den här återrapporten beskriver Arbetsförmedlingens arbete med att bidra till utvecklingen av en sammanhållen digital infrastruktur för det ekosystem av verksamheter som utför tjänster inom kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Uppdraget som redovisas i återrapporten tar fasta på vad Arbetsförmedlingen kan bidra med, men inriktningen sträcker sig samtidigt utanför den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Målbilden berör hela arbetsmarknaden och hela utbildningssektorn. Därigenom påverkar målbilden även kärnfrågor för stora delar av både näringsliv och offentlig verksamhet.

Syftet med myndighetens arbete inom ramen för regleringsbrevsuppdraget är inte att ge färdiga svar utan att utforska och dra lärdomar på ett sätt som bidrar till och driver på utvecklingen av en sammanhållen digital infrastruktur. Återrapporten belyser varför utvecklingen handlar minst lika mycket om juridik, organisation och begreppsanvändning som mer renodlade teknikfrågor.

För att effektivt samla lärdomar har Arbetsförmedlingen förberett att genomföra två pilotverksamheter och ta fram tre underlagsrapporter. Arbetsförmedlingen ser det som pågående arbete och en del av potentialen med uppdraget att myndigheten tillsammans med andra berörda kan närma sig de underlag som krävs för att regeringen ska kunna göra lämpliga vägval.