Delredovisning samverkan mellan kommuner och Dua

Återrapportering till regeringen 2022-10-26

Rapporten beskriver arbetet med uppdrag 3.5 Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete i regleringsbrevet för budgetår 2022. Rapporten är den andra av tre redovisningar av uppdraget.

Delredovisning 2

I delredovisning 2 beskrivs hur Arbetsförmedlingen arbetar med att implementera en modell för samverkan mellan myndigheten och kommuner. Modellen består av en mall och handledning för överenskommelser om samverkan mellan parterna.

Regionala dialoger

Införandet har till stora delar skett tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Sedan förra delredovisningen har det genomförts regionala dialoger där lokala Arbetsförmedlingsenheter och kommuner fått information om och diskuterat den nya modellen. Utöver ett införande av samverkansmodellen utvecklar Arbetsförmedlingen arbetsformer inom olika nyckelområden för samverkan med kommuner. I delredovisningen beskrivs dessa som framtagna stöd och verktyg som bedöms stärka samverkan.

Två nya verktyg

Stöden avser samordning mellan kommuner och leverantörer,
informationsinhämtning vid samråd, lokala jobbspår, projekt och samverkan inom etableringsprogrammet. Utöver detta utvecklar Arbetsförmedlingen strukturer för kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Myndigheten har även tagit fram två verktyg som ska underlätta prioriteringar och resursberäkningar av samverkan.