Bristande kunskaper i svenska och förekomsten av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Återrapportering till regeringen -28

I denna rapport har en översyn gjorts av kundgruppen med bristande kunskaper i svenska samt en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Syftet med rapporten är att illustrera några av de utmaningar som idag försvårar arbetet med att ge tillräckligt stöd till denna kundgrupp.

I rapporten presenteras ett antal redan initierade insatser under utveckling eller implementering, som utgör ett betydelsefullt stöd till målgruppen. Det rör sig om bland annat en ny tjänst för arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsintegrerade övningsplatser på fler platser i landet samt en ny rutin för kompletterande arbetsmarknadspolitisk bedömning.

Myndigheten samverkar också med kommunerna för att fler arbetssökande som har bristande kunskaper i svenska ska få ett bättre och mer sammanhållet stöd. Samverkan förekommer exempelvis om personer som deltar i vuxenutbildningsverksamhet, om arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd samt om nyanlända inom etableringsprogrammet.

Arbetsförmedlingen kommer dessutom även fortsatt bidra med insatser för att stärka kunskapsläget bland berörda medarbetare och partners om målgruppens behov av stöd och förutsättningar för att komma ut på arbetsmarknaden.

Ett arbete pågår likaså för ökad tillgänglighet och fler möjligheter genom digital självservice och personliga distansmöten för att göra dem tillgängliga och relevanta för arbetssökande med funktionsnedsättning samt för dem som har ett behov att ta del av tjänsterna på ett annat språk än svenska.