Beräkning av utfallet av biståndskostnader 2021

Återrapportering till regeringen 28 februari 2022

De kostnader som ska räknas som bistånd avser utgifter för etableringsersättning (inklusive etableringstillägg och bostadsersättning) till skyddsbehövande och deras anhöriga under de första 365 dagarna efter ankomsten till Sverige.

Arbetsförmedlingens beräkningar bygger på uppgifter om kommunmottagandet 2020 och 2021 från Migrationsverket. Utifrån denna information har en prognos över hur stor andel av utgifterna för etableringsersättning, etableringstillägg och bostadstillägg under 2021 som kan avräknas som bistånd tagits fram.