Beräkning av utfallet av biståndskostnader 2020

Återrapportering till regeringen 22 februari 2021

De kostnader som ska räknas som bistånd avser utgifter för etableringsersättning (inklusive etableringstillägg och bostadsersättning) till skyddsbehövande och deras anhöriga under de första 365 dagarna efter ankomsten till Sverige.

Arbetsförmedlingens beräkningar bygger på uppgifter om kommunmottagandet 2019 och 2020 från Migrationsverket. Utifrån denna information har en prognos över hur stor andel av utgifterna för etableringsersättning, etableringstillägg och bostadstillägg under 2020 som kan avräknas som bistånd tagits fram.