Åtgärder för att stärka myndighetens karriärvägledning

Återrapportering till regeringen 2018-04

I denna återrapport redovisar Arbetsförmedlingen de åtgärder som myndigheten vidtar för att stärka förutsättningarna så att fler ska kunna ta del av utbildning genom den karriärvägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen. De åtgärder som myndigheten vidtar omfattar såväl arbetslösa som andra grupper och såväl kvinnor som män.

Hur stärker Arbetsförmedlingen förutsättningarna för att fler arbetslösa, såväl kvinnor som män, ska ta del av utbildning genom den vägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen stärker förutsättningarna för att fler arbetslösa, såväl män som kvinnor, ska ta del av utbildning och arbete genom den karriärvägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen genom att ta fram och implementera en nationell strategi för myndighetens karriärvägledning. Strategin för karriärvägledning omfattar karriärvägledning mot såväl utbildning som arbete.

Målet är att individer ska få förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och arbete genom att stärka sin karriärkomptens och Arbetsförmedlingens  karriärvägledning ska ges utifrån den enskildes behov av ökad karriärkompetens. Karriärvägledningen kommer därmed att stärka förutsättningarna för individer med behov av utbildningsinsatser att ta del av dessa.

Arbetsförmedlingens karriärvägledning ska vara normmedveten så att individens val inte begränsas av kön, funktionalitet, social eller kulturell bakgrund. För den som arbetar med karriärvägledning innebär det att bli medveten om, synliggöra och utmana förgivettagna och stereotypa föreställningar om den egna självbilden, yrken och arbetslivet både hos sig själv och hos den som får karriärvägledning. På så sätt kan karriärvägledning bidra till att öka individens utrymme att välja sin egen karriärväg.

Strategin för karriärvägledning har en nära koppling till och är en förutsättning för genomförandet av strategin för matchning till jobb genom utbildning. I införandet av nya arbetssätt inom myndigheten kommer samspelet mellan de båda strategierna att vara tätt.

Vilka åtgärder vidtar myndigheten för att stärka karriärvägledningen?

Det pågår utveckling inom många olika delar av myndigheten för att stärka karriärvägledningen. Arbetsförmedlingen ska att ta fram en utförlig införandeplan för att implementera strategin för karriärvägledning, i denna plan ska aktiviteter som behöver genomföras beskrivas och tidsättas. Myndigheten bedömer att införandet av karriärvägledningsstrategin kommer att medföra stor förändring vad gäller arbets och förhållningssätt. För att lyckas med förändringen kommer det bland annat attkrävas omfattande kompetensutveckling.

Arbetsförmedlingen arbetar för närvarande med att öka möjligheterna till kompetensutveckling inom karriärvägledning. Utbildning inom detta område ska prioriteras och myndigheten tar fram en plan för hur kompetensinsatserna ska stärkas och utökas så att de tillgodoser medarbetarnas behov.

Utbudet av karriärvägledning utökas genom utveckling av digitala vägledningsverktyg och karriärvägledning på distans genom Kundtjänst. Stödet till arbetsförmedlare som arbetar med karriärvägledning har förstärkts genom nya stödmaterial, det finns även ett nytt dialogstöd för samverkan. Det pågår även utvecklingsarbete för att skapa möjligheter att följa upp myndighetens karriärvägledning.

Hur förhåller sig Arbetsförmedlingens karriärvägledning till den studie och yrkesvägledning som tillhandahålls av kommunerna och andra  huvudmän?

Arbetsförmedlingen samverkar med flera andra myndigheter och aktörer för att individer ska få rätt vägledningsinsats. Grunden i karriärvägledning är densamma för alla som arbetar med vägledning. Aktörerna inom vägledning har överlappande uppdrag och därmed gemensamma fokusområden. Var tyngdpunkten ligger varierar beroende på var vägledningen bedrivs. Karriärvägledningen som ges inom eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen betonar i högre grad kopplingen till arbetsmarknaden och expertkunskap om denna än till exempel aktörer inomutbildningsområdet.

Samverkansprocesser utvecklas lokalt utifrån de förutsättningar och behov som råder i området. I många fall behöver en vägledningsprocess innehålla både den expertis som finns på lärosäten, hos kommunen och den som finns hos Arbetsförmedlingen. Olika expertkunskaper knyts samman i ett sömlöst flöde med utgångspunkt i individens behov. Insatser som görs initialt av arbetsförmedlare samordnas med vägledning och utbildning hos andra aktörer. Arbetsförmedlare planerar utifrån individens behov och koordinera med övriga aktörers uppdrag. I huvudsak är det huvudmannen för utbildningen som ansvarar för den slutgiltiga studievägledningen om vad individens utbildning bör innehålla.

I Arbetsförmedlingens strategi för karriärvägledning är ett strategiskt mål att myndigheten ska ha en väl fungerande samverkan med andra vägledningsaktörer. Arbetsförmedlingen och kommunerna har tillsammans en stor  verktygslåda som rätt använd bidrar till att fler arbetslösa vågar och vill ta steget till reguljära studier.