Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2022

Här listas samtliga återrapporteringskrav som formulerats i 2022 års regleringsbrev. Återrapporterna publiceras allteftersom de lämnas in till regeringen.


Återrapporter 2022

Prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund

Rapporten Prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund redovisades den 14 april 2023

Likvärdigt stöd och likvärdig service i hela landet

Rapporten redovisades den 26 oktober 2022

Förbereda för reformeringen av myndigheten

Arbetsförmedlingen ska löpande bistå Regeringskansliet med underlag
som behövs i arbetet med reformeringen.

Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Samverkan med kommuner och Dua, delredovisning 1 redovisades den 13 maj 2022

Samverkan med kommuner och Dua, delredovisning 2 redovisades den 26 oktober 2022

Arbetsförmedlingen ska senast 15 mars 2023 även redovisa hur arbetet med
samverkan, lokala överenskommelser och lokala jobbspår har stärkts
under 2022.

Uppdrag om utvecklat och förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

Återrapporten Utvecklat och förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården, redovisades den 15 september 2022

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020

Redovisades den 31 mars 2022 (Regleringsbrev 2021)

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i anställning hos Samhall Aktiebolag

Redovisades den 28 februari 2022 (Regleringsbrev 2021)

Stöd till inskrivna med begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa

Redovisades den 3 oktober 2022

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med
aktivitetsersättning

Redovisades den 14 april 2023 (Regleringsbrev 2022)

 

Arbetet med Europass

Redovisades den 14 april 2022 av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Säker digital kommunikation

Arbetsförmedlingen ska löpande hålla Myndigheten för digital förvaltning informerad om uppdraget.

Uppdrag avseende investeringar

Redovisades den 28 februari 2023

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete.

Återrapporten Minskade utsläpp från tjänsteresor redovisades 22 februari 2023 (regleringsbrev 2022)

Prognoser

Av prognosen ska framgå utgifter, snittkostnader och volymer fördelat på program utanför respektive inom jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, och etableringsprogrammet.

Prognosen för utbetaltningar redovisades den 7 februari

Prognosen för utbetalningar redovisades den 27 april

Prognosen för utbetalningar redovisades den 29 juli

Prognosen för utbetalningar redovisades den 23 november

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering

Återrapport om romsk inkludering redovisades den 15 februari 2022

Uppdrag att införa ett intensivår

Redovisas senast den 14 januari 2022

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022 och 2023, samt den 15 februari 2024.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022 och 2023, samt den 15 februari 2024.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att analysera vissa förutsättningar för matchningstjänster

Återrapporten Vissa förutsättningar för matchningstjänster redovisades den 11 mars 2022

Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Uppdraget redovisades den 28 februari 2022 (Regleringsbrev 2021)

Bristande kunskaper i svenska och förekomsten av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Uppdraget redovisades den 28 februari (Regleringsbrev 2021)

Digital infrastruktur för livslångt lärande - regeringens samverkansprogram 2019–2022

Redovisas senast den 1 augusti 2022 (Regleringsbrev 2021)

Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering

Redovisas senast den 1 oktober 2022 (Regleringsbrev 2021)