Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2022

Här listas samtliga återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. Återrapporterna publiceras allteftersom de lämnas in till regeringen.


Likvärdigt stöd och likvärdig service i hela landet

Redovisas senast den 26 oktober 2022.

Förbereda för reformeringen av myndigheten

Arbetsförmedlingen ska löpande bistå Regeringskansliet med underlag
som behövs i arbetet med reformeringen.

Jämställdhetsintegrering i myndigheten

Lägesbeskrivning lämnas senast den 14 oktober 2022

Informationssäkerhet och utveckling av arbetet med individuella handlingsplaner

Informationssäkerhet redovisas senast den 26 oktober 2022.

Återrapporten Utveckla arbetet med individuella handlingsplaner redovisades den 13 maj 2022

Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Samverkan med kommuner och Dua, delredovisning 1 redovisades den 13 maj 2022

Nästa delredovisning redovisas senast den 26 oktober 2022.

Arbetsförmedlingen ska senast 15 mars 2023 även redovisa hur arbetet med
samverkan, lokala överenskommelser och lokala jobbspår har stärkts
under 2022.

Uppdrag om utvecklat och förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

Redovisas senast den 15 september 2022.

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020

Redovisas senast den 31 mars 2022 (Regleringsbrev 2021).

Redovisas senast den 31 mars 2023.

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i anställning hos Samhall Aktiebolag

Redovisas senast den 28 februari 2022 (Regleringsbrev 2021).

Redovisas senast den 15 juni 2023.

Stöd till inskrivna med begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa

Redovisas senast den 3 oktober 2022.

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med
aktivitetsersättning

Uppdraget redovisas senast den 9 maj (Regleringsbrev 2021).

Uppdraget redovisas senast den 14 april 2023.

Effektiv och strategisk användning av arbetsmarknadsutbildning

Redovisas senast den 14 oktober 2022.

Säker digital kommunikation

Arbetsförmedlingen ska löpande hålla Myndigheten för digital förvaltning informerad om uppdraget.

Jobbsprånget

Redovisas senast den 1 mars 2023.

Arbetsmarknadspolitiska program 2021

Redovisades den 6 maj 2022.

Uppdrag avseende investeringar

Redovisas senaste den 28 februari 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete.

Prognoser

Av prognosen ska framgå utgifter, snittkostnader och volymer fördelat på program utanför respektive inom jobbgarantin för ungdomar, jobb och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet.

Redovisades den 7 februari.

Redovisas senast den 27 april.

Redovisas senast den 29 juli.

Redovisas senast den 28 oktober.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering

Återrapport om romsk inkludering redovisades den 15 februari 2022

Uppdrag att införa ett intensivår

Redovisas senast den 14 januari 2022.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022–2023 samt den 15 februari 2024.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 202–2023 samt den 15 februari 2024

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att analysera vissa förutsättningar för matchningstjänster

Återrapporten Vissa förutsättningar för matchningstjänster redovisades den 11 mars 2022

Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Redovisas senast den 28 februari 2022 (Regleringsbrev 2021).

Bristande kunskaper i svenska och förekomsten av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Redovisas senast den 28 februari (Regleringsbrev 2021).

Digital infrastruktur för livslångt lärande - regeringens samverkansprogram 2019–2022

Redovisas senast den 1 augusti 2022 (Regleringsbrev 2021).

Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering

Redovisas senast den 1 oktober 2022 (Regleringsbrev 2021).