Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2021

Här listas samtliga återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. Återrapporterna publiceras allteftersom de lämnas in till regeringen.


Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar

Redovisades den 18 maj 2022

Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar

Kontrollarbete och arbetet mot felaktiga utbetalningar

Redovisades den 30 september:

Riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar

Likvärdig service i hela landet

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten säkerställer en ändamålsenlig och väl fungerande lokal närvaro, tillgängligheten avseende kontakter och möten med myndigheten i hela landet.

Lägesbeskrivning likvärdig service lämnades den 15 juni 2021

Slutredovisning likvärdig service lämnades den 1 oktober 2021

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 31 mars 2022

Återrapportering för uppdrag om prioriterade målgrupper samt myndighetens ansvar i samverkan genom samordningsförbund.

Återrapporteringen för uppdrag om prioriterade målgrupper samt myndighetens ansvar i samverkan genom samordningsförbund redovisades den 9 maj


Nationellt program inom Europeiska socialfonden plus 2021–2027

 

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Redovisades till Arbetsmarknadsdepartementet den 15 oktober 2021

Översyn av prioriterade grupper och dess målnivå

Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Redovisades till Arbetsmarknadsdepartementet den 28 februari 2022

Återrapporten Förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Uppdrag om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall

Redovisades till Arbetsmarknadsdepartementet den 28 februari 2022

Återrapporten Uppdrag om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall

Bristande kunskaper i svenska och förekomsten av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Redovisades till Arbetsmarknadsdepartementet den 28 februari 2022

Återrapporten Bristande kunskaper i svenska och förekomsten av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Digital infrastruktur för livslångt lärande - regeringens samverkansprogram 2019–2022

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet

Lägesrapport om digital infrastruktur redovisades den 1 september 2021

Lägesrapport redovisas den 1 augusti 2022

Kunskapscertifikat efter genomfört intensivår

Rapporten om kunskapscertifikat redovisades den 15 april

Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Redovisades till Arbetsmarknadsdepartementet den 1 november 2021

Rapporten Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Fortsatt satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden

Redovisas till Skogsstyrelsen inför deras redovisning av uppdraget till regeringen

Uppdrag avseende investeringar

Redovisas i årsredovisningen för 2021

Delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om anvisning av nyanlända till kommuner

 

Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna

Rapporten redovisades den 22 februari 2021

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid fyra olika prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Redovisades den 8 februari
Redovisades den 29 april
Redovisades den 30 juli
Redovisades den 25 oktober

Metodutveckling av myndighetsgemensamma tillsynsinsatser

Arbetsmiljöverket redovisar i samband med årsredovisningen för 2018-2020

Uppdrag om ökad upptäckt av våld med mera 2019-2021

Jämställdhetsmyndigheten redovisar senast 31 mars 2022

Uppdrag avseende ekonomiska åtaganden för upphandlade matchningstjänster

Rapporten om upphandlade matchningstjänster redovisades den 26 februari

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering

Rapporten om romsk inkludering redovisades den 26 februari

Uppdrag att införa ett intensivår

Redovisades till Arbetsmarknadsdepartementet den 14 januari 2022

Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken: Intensivåret

Inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet

Redovisas av Skatteverket till Finansdepartementet och Justitiedepartementet senast den 1 oktober 2021

Inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet

Samordnas och redovisas av Polismyndigheten till Justitiedepartementet senast den 1 oktober 2021

Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Redovisas den 31 december 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt den 15 februari 2024

Handlingsplan att motverka felaktiga utbetalningar

Slutredovisning i årsredovisningen för 2020

En effektiv, strategisk och jämställd arbetsmarknadsutbildning

Rapporten om arbetsmarknadsutbildning redovisades den 15 april 2021

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Rapporten redovisades den 9 maj 2021

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Rapporten redovisades 16 april 2021

Uppdrag avseende investeringar

Årsredovisning för 2020

Mindre omfattande matchningstjänster

Rapporten redovisades den 12 mars 2021

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för
kompetensförsörjning och livslångt lärande

Redovisades den 31 januari 2022

En sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande