Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2021

Här listas samtliga återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. Återrapporterna publiceras allteftersom de lämnas in till regeringen.


Kontrollarbete och arbetet mot felaktiga utbetalningar

 

Likvärdig service i hela landet

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten säkerställer en ändamålsenlig och väl fungerande lokal närvaro, tillgängligheten avseende kontakter och möten med myndigheten i hela landet.

Lägesbeskrivning likvärdig service 15 juni 2021 (pdf, 1 MB)

Lägesbeskrivning likvärdig service 1 oktober 2021

Förbereda för reformeringen av myndigheten

Arbetsförmedlingen ska löpande bistå Regeringskansliet med underlag som behövs i arbetet med reformeringen.

Jämställdhetsintegrering i myndigheten

Redovisas 1 september till Arbetsmarknadsdepartementet

Slutredovisning 14 oktober till Arbetsmarknadsdepartementet

Utvecklade matchningstjänster

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet

Lägesbeskrivning 15 april

Lägesbeskrivning 15 augusti

Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet

Rapporten redovisades 15 april 2021

Genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar

Ska redovisas till Finansdepartementet senast den 30 september

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 31 mars 2022.

Nationellt program inom Europeiska socialfonden plus 2021–2027

 

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 oktober.

Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 28 februari 2022.

Uppdrag om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 28 februari 2022.

Bristande kunskaper i svenska och förekomsten av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 28 februari 2022.

Öka övergångar till reguljär utbildning

Rapporten redovisades 15 april 2021

Förbättrat informationsutbyte för ökade övergångar till utbildning

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet senast den 15 november.

Digital infrastruktur för livslångt lärande - regeringens samverkansprogram 2019–2022

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet.

Lägesrapport 1 september 2021

Lägesrapport 1 augusti 2022.

Kunskapscertifikat efter genomfört intensivår

Rapporten redovisades den 15 april

Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 1 november.

Fortsatt satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden

Redovisning till Skogsstyrelsen inför deras redovisning av uppdraget till regeringen.

Uppdrag avseende investeringar

Redovisas i årsredovisningen för 2021.

Delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om anvisning av nyanlända till kommuner

 

Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna

Redovisades 2021-02-22

Arbetsmarknadspolitiska program

Redovisades den 7 maj.

Analysuppdrag

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 26 november.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Redovisades den 8 februari
Redovisades den 29 april
30 juli och
25 oktober.

Metodutveckling av myndighetsgemensamma tillsynsinsatser

Arbetsmiljöverket redovisar i samband med årsredovisningen för 2018-2020.

Uppdrag om ökad upptäckt av våld med mera 2019-2021

Jämställdhetsmyndigheten redovisar senast 31 mars 2022.

Uppdrag avseende ekonomiska åtaganden för upphandlade matchningstjänster

Redovisades den 26 februari.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering

Redovisades den 26 februari

Uppdrag att införa ett intensivår

Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 14 januari 2022

Inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet

Redovisas till Finansdepartementet och Justitiedepartementet senast den 1 oktober.

Inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet

Redovisas till Justitiedepartementet senast den 1 oktober.

Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Den 31 december 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt den 15 februari 2024.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt den 15 februari 2024.

Handlingsplan att motverka felaktiga utbetalningar

Slutredovisning i årsredovisningen för 2020.

En effektiv, strategisk och jämställd arbetsmarknadsutbildning

Rapporten redovisades den 15 april

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Redovisades den 7 maj.

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Rapporten redovisades 16 april 2021

Regionalt tillväxtarbete

Redovisades den 21 februari.

Uppdrag avseende investeringar

Årsredovisning för 2020

Mindre omfattande matchningstjänster

Redovisades den 12 mars, 2021

Redovisning av miljöledningsarbetet 2020

Redovisades 2021-02-22


Mappning mellan svenska yrkesbenämningar och ESCO

Redovisades 2021-02-15