Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2020

Här listas samtliga återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. Återrapporterna publiceras allteftersom de lämnas in till regeringen.


Analysera förutsättningar för det strategiska arbetsgivararbetet

Återrapportering strategiskt arbetsgivararbete.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019-2020 

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Nyanlända arbetssökande hos statliga myndigheter

Fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020

Redovisning till Statskontoret 1 mars 2021.

En fungerande verksamhet i hela landet

Arbetsförmedlingen ska lämna en lägesbeskrivning särskilt avseende de orter där Arbetsförmedlingen beslutat lägga ner kontor.
Lägesbeskrivning lokal närvaro 15 februari 2020

Lägesbeskrivning lokal närvaro 15 juni 2020,

Lägesbeskrivning lokal närvaro 23 oktober

En effektiv, strategisk och jämställd arbetsmarknadsutbildning

Redovisas senast 16 april 2021.

Upprätthållande av kontrollfunktionen

Regleringsbrevsuppdrag för budgetåret 2020

Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i
etableringsprogrammet

Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i etableringsprogrammet

Förbereda för reformeringen av myndigheten

Arbetsförmedlingen ska senast 23 oktober 2020 redovisa vilket utvecklingsarbete som bedrivs, när olika delar kan genomföras samt konsekvenser för myndighetens verksamhet.

Förbereda för reformeringen av myndigheten

Arbetsmarknadspolitiska insatser

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten i sitt arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser undviker inlåsningseffekter.
Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken

Redovisning av genomförande av etableringsjobb, intensivår och utvecklingstid i samband med årsredovisningen för 2020.

Etableringsjobb

Intensivåret

Utvecklade matchningstjänster

Arbetsförmedlingen ska införa utvecklade matchningstjänster under 2020 för att dra lärdomar inför ett kommande reformerat system. Lägesbeskrivningar ska lämna senast 15 april 2020 (muntligt) respektive 23 oktober 2020 (skriftligt).

Införa utvecklade matchningstjänster - Lägesrapport Rusta och matcha

Lägesbeskrivning: analysera utvecklade matchningstjänster

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Analyser av kompetensbehov

Analyser av kompetensbehov

Säkerställa kompetens för ett fungerande stöd

Säkerställa kompetens för ett fungerande stöd

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Nationella socialfondsprogrammet för investering och tillväxt och sysselsättning

Samverkan med kommuner och delegationen för unga och nyanlända till arbete

Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Extratjänster i staten

Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om romsk inkludering

Romsk inkludering

Nationella socialfondsprogrammet för
investering och sysselsättning

Återrapportering från Arbetsförmedlingen

Aktivitetsgraden och förekomsten av sanktioner inom etableringsprogrammet

Återrapportering från Arbetsförmedlingen

Delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om anvisning av nyanlända till kommuner

Arbetsförmedlingen ska delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag enligt regleringsbrev om anvisning av nyanlända till kommuner.

Uppdrag avseende investeringar

Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Beräkning av utfallet av biståndskostnader

Återraportering till regeringen 19 februari 2021

Handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar

Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att inrätta ett register för att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen

Redovisas senast 31 mars 2021.

Jämställdhetsintegrering

Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Metodutveckling av myndighetsgemensamma tillsynsinsatser

Arbetsmiljöverket redovisar i samband med årsredovisningen för 2018-2020.

Uppdrag om ökad upptäckt av våld med mera 2019-2021

Jämställdhetsmyndigheten redovisar senast 31 mars 2022.

Arbetsförmedlingen ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit avseende att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor

Åtgärder för att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor

Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

Återrapportering från Arbetsförmedlingen

Insatser finansierade genom samordningsförbund för personer som är långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning

Insatser för långtidssjuka, unga med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning

Redovisning av miljöledningsarbetet 2020

Redovisades 2021-02-22