Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2020

Här listas samtliga återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. Återrapporterna publiceras allteftersom de lämnas in till regeringen.


Analysera förutsättningar för det strategiska arbetsgivararbetet

Redovisas senast 23 oktober 2020.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019-2020 

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Redovisas senast 31 mars 2020.

En fungerande verksamhet i hela landet

Arbetsförmedlingen ska lämna en lägesbeskrivning
15 februari 2020
15 juni 2020,
särskilt avseende de orter där Arbetsförmedlingen beslutat lägga ner kontor.

Arbetsmarknadspolitiska program och etableringsuppdraget

Arbetsmarknadspolitiska program, årsrapport 2019

Aktiviteter inom etableringsuppdraget, årsrapport 2019

Redovisas senast 8 maj 2020.

En effektiv, strategisk och jämställd arbetsmarknadsutbildning

Redovisas senast 16 april 2021.

Prognoser för utbetalningar 2020

Redovisas 10 februari

Redovisas 4 maj

Redovisas 27 juli

Redovisas 23 oktober

Utbildningsplikt

Redovisas senast 1 oktober 2020.

Förbereda för reformeringen av myndigheten

Arbetsförmedlingen ska senast 23 oktober 2020 redovisa vilket utvecklingsarbete som bedrivs, när olika delar kan genomföras samt konsekvenser för myndighetens verksamhet.

Arbetsmarknadspolitiska insatser

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten i sitt arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser undviker inlåsningseffekter.
Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken

Redovisning av genomförande av etableringsjobb, intensivår och utvecklingstid, senast 11 september 2020 samt i samband med årsredovisningen för 2020.

Utvecklade matchningstjänster

Arbetsförmedlingen ska införa utvecklade matchningstjänster under 2020 för att dra lärdomar inför ett kommande reformerat system. Lägesbeskrivningar ska lämna senast 15 april 2020 respektive 23 oktober 2020.

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Redovisas senast 8 maj 2020

Analyser av kompetensbehov

Redovisas senast 23 oktober 2020.

Säkerställa kompetens för ett fungerande stöd

Redovisas 1 september 2020.

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Redovisas senast 31 mars 2020

Samverkan med kommuner och delegationen för unga och nyanlända till arbete

Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Extratjänster i staten

Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om romsk inkludering

Redovisas 1 mars 2020.

Delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om anvisning av nyanlända till kommuner

Arbetsförmedlingen ska delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag enligt regleringsbrev om anvisning av nyanlända till kommuner.

Uppdrag avseende investeringar

Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Beräkning av utfallet av biståndskostnader

Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar

Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att inrätta ett register för att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen

Redovisas senast 31 mars 2021.

Regionalt tillväxtarbete

Redovisas senast 21 februari 2021.

Jämställdhetsintegrering

Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Metodutveckling av myndighetsgemensamma tillsynsinsatser

Arbetsmiljöverket redovisar i samband med årsredovisning.

Uppdrag om ökad upptäckt av våld med mera 2019-2021

Jämställdhetsmyndigheten redovisar senast 31 mars 2022.

Arbetsförmedlingen ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit avseende att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor

Redovisas i samband med årsredovisningen för 2019.

Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

Redovisas senast 1 oktober 2021.

Insatser finansierade genom samordningsförbund för personer som är långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning

Redovisas 8 maj 2020