Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2019

Här listas samtliga återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. Återrapporterna publiceras allteftersom de lämnas in till regeringen.


Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016—2018

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016—2018 

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019 .

Fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Fortsatta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Arbetsmarknadspolitiska program och etableringsuppdraget

Arbetsmarknadspolitiska program, årsrapport 2018

Aktiviteter inom etableringsuppdraget, årsrapport 2018

Progression inom etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdragen till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 6 maj 2019

Jämställdhetsintegrering

Redovisas årligen i samband med årsredovisningen.

Ta fram åtgärder för att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor

Redovisas årligen i samband med årsredovisningen.

Digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

Redovisas av Svenska institutet 15 januari 2019.

Metodutveckling av myndighetsgemensamma tillsynsinsatser

Arbetsmiljöverket ska årligen i samband med årsredovisningen för 2018—2020 redovisa uppdraget. Redovisningarna ska tas fram i samråd med övriga myndigheter.

Bättre samverkan för fler till studier

En gemensam redovisning av Arbetsförmedlingen och Skolverket ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019.

Uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer

Socialstyrelsen ska senast den 1 juni 2019 lämna en samlad redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Uppdragen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast 17 maj 2019.

Jobbsprånget

Redovisningen ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2019.

Förberedande och orienterande utbildning och arbetsmarknadsutbildning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2019

Förlängning av uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning av resultatet av verksamheten senast den 28 februari 2019 till Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Finansdepartementet, Justitiedepartementet och Socialdepartementet.

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Redovisas i en särskild rapport i samband med årsredovisningen för 2018.

Uppdrag avseende moderna beredskapsjobb i staten

Under perioden 2018–2020 ska Arbetsförmedlingen, i samband med respektive årsredovisning, redovisa hur arbetet med de moderna beredskapsjobben fortskrider.

Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet

Enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2019 ska myndigheten senast den 31 maj och i samband med årsredovisning för 2019 återrapportera om arbetet med utbildningsplikt för personer med kort utbildning som deltar i etableringsprogrammet.

Jämställdhetsintegrering

Redovisas årligen i samband med årsredovisningen.

Jämställdhetsintegrering

Redovisas årligen i samband med årsredovisningen.