Återrapportering om prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund

Återrapportering till regeringen 2021-05-07

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under flera år haft uppdrag i sina regleringsbrev ”att arbeta och verka för att det genom samordningsförbund skapas insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning”. Nytt uppdrag för 2020 är att ”Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser”.

I Försäkringskassans helårsredovisning för samordningsförbund som beslutades den 15 februari 2021, framgår att totalt antal individer i de individinriktade insatserna registrerade i SUS för 2020 är 24 867 individer. Av dessa var 17 454 individer registrerade med personuppgifter vilket innebär att det går att följa och avläsa individernas resultat. Antalet deltagare registrerade med personuppgifter har minskat med cirka 15 procent jämfört med 2019.
Under 2020 har totalt 1 589 individer med aktivitetsersättning och 3 410 med sjukpenning tagit del av någon insats finansierad av samordningsförbund. Både antalet nya individer och totalt antal individer med aktivitetsersättning och sjukpenning som har tagit del av en insats under 2020 har minskat. För individer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning är det fler kvinnor än män som tar del av en insats.
Unga med funktionsnedsättning går inte att följa på individnivå då det enbart går att registrera vilken offentlig försörjning en individ har och inte vilken målgrupp den i övrigt ingår i. Målgruppen redovisas därför endast genom antalet insatser samordningsförbunden finansierat för unga med funktionsnedsättning.
Covid-19-pandemin är troligen en orsak till att antalet individer i behovsgrupperna som tagit del av förbundsfinansierade insatser minskat. De utmaningar som myndigheterna stått inför under året kan sammantaget ha haft en påverkan på antalet individer i insatser för behovsgrupperna. Behovsgrupperna har också påverkats negativt av att det till exempel har varit svårt att få till stånd arbetsträningsplatser och handledning i de pågående insatserna.