Återrapport om romsk inkludering

Återrapportering till regeringen 15 februari 2022

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 mars årligen redovisa vilka åtgärder som vidtagits i romsk inkludering. Den här återrapporten redogör för verksamhetsåret 2021.

Arbetsförmedlingen har under 2021 bland annat arbetat vidare med de utvecklingsbehov som identifierades genom den kvalitativa intervjuundersökning som utfördes 2020, med representanter från målgruppen romer. Som ett resultat av detta har bland annat webbinarier på romani chib spelats in. Dessa handlar om inskrivning på Arbetsförmedlingen, hur man skriver ansökningshandlingar för att söka arbete samt hur man lyckas med jobbintervjun.

Vidare har utbildningen Jämlikhet för romer uppdaterats och erbjuds såväl internt som externt och samråden med de nationella minoriteterna har utvecklats.