Återrapport om romsk inkludering

Återrapportering till regeringen 26 februari 2021

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 mars årligen (2021–2024) redovisa vilka åtgärder som vidtagits.

Arbetsförmedlingen har under 2020 genomfört en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer med representanter från målgruppen romer. Detta för att utifrån uppdraget få en nulägesbild av romers situation i relation till arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen samt för att identifiera utvecklingsbehov.

Undersökningen visar på ett antal insikter och utvecklingsområden inom ramen för Arbetsförmedlingens arbete med romsk inkludering. De områden som har identifierats är: bemötande av målgruppen, information och tillgänglighet samt inkludering av romska kvinnor.