Arbetsmarknadspolitiska program 2021

Återrapportering till regeringen 6 maj 2022

Årsrapporten för arbetsmarknadspolitiska program publiceras årligen av Arbetsförmedlingen. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av de arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen.

Rapporten beskriver programmens syfte, innehåll, regelverk, deltagare, resultat och kostnader. Varje kapitel i denna rapport går att läsa fristående. Detta upplägg innebär att vissa upprepningar av förklaringar måste göras, bland annat av regler och villkor som är gemensamma. Avsikten är att rapporten ska fungera som ett referens- och uppslagsverk i olika sammanhang.

Det övergripande syftet med arbetsmarknadspolitiska insatser och program är att

  • stärka individens förutsättningar att få och behålla ett arbete
  • stimulera och göra möjligt för arbetsgivare att anställa arbetssökande som Arbetsförmedlingen bedömer har svårt att få ett arbete.

De arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen är en viktig del av Arbetsförmedlingens verksamhet och består av

  • program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning1,
  • stöd till arbetsgivare vid anställning,
  • insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Program med aktivitetsstöd utgörs i allt väsentligt av olika slag av aktiverings-, utbildnings- och praktikinsatser. Behovet av dessa insatser och deras utformning påverkas i relativt hög grad av konjunkturläget och situationen på arbetsmarknaden. Ersättningen till deltagarna finansieras från anslaget ”1:2 Bidrag till arbetslöshets-ersättning och aktivitetsstöd” och anslaget ”1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare”. För en del av dessa program tillkommer kostnader, exempelvis för köp av utbildningar, för konsulttjänster samt mer- och kringkostnader av olika slag, vilka finansieras från anslaget ”1:3 Kostnader för arbetsmarknads-politiska program och insatser”.