Analyser av kompetensbehov

Återrapportering till regeringen 2020-10-26

Denna återrapport analyserar hur Arbetsförmedlingen kan bidra med kunskap om kompetensbehov och hur den reformerade myndigheten kan genomföra sådana analyser. Rapporten redogör också för hur myndigheten kan utveckla analyser av utbud och efterfrågan på arbetskraft och kompetensförsörjningsbehov.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknads- och yrkesprognoser är centrala för att bidra med kunskap om kompetensbehov. Rapporten fokuserar därför på dessa prognoser och den utveckling som myndigheten bedriver inom området.

Under 2019 inledde Arbetsförmedlingen ett utvecklingsarbete av prognosverksamheten bland annat i syfte att anpassa verksamheten till det reformerade myndighetsuppdraget och bättre svara mot användarnas behov. Arbetet har hittills främst fokuserat på utveckling av nya metoder och analysmodeller samt förslag på hur dessa kan tillämpas. Verksamheten har gått mot ett mer datadrivet arbetssätt.

Rapporten redogör också för hur analyserna kan användas som underlag för att dimensionera utbildningssystemet efter arbetsgivares behov, för dimensionering av arbetsmarknadspolitiska insatser, inom arbetsmarknadspolitiska bedömningar och för anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program. Både arbetsmarknads- och yrkesprognoser är och kommer fortsatt att vara viktiga underlag i dessa sammanhang. Utvecklingen av prognoserna och framtagandet av nya analysmodeller innebär flera viktiga förbättringar.

Sammanfattningsvis bedömer Arbetsförmedlingen att den utveckling som skett under 2020 har gjort analyserna mer enhetliga och objektiva. Utvecklingen har skapat förutsättningar för den reformerade myndigheten att kunna fortsätta leverera prognoser och analyser med hög kvalitet men till lägre kostnad. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2021 genom att de framtagna analysmodellerna förfinas. Fokus kommer i högre grad att vara på tillämpningen av modellerna.