Aktiviteter inom etableringsuppdraget, årsrapport 2018

Återrapportering till regeringen 2019-05

Arbetsförmedlingens uppdrag är att samordna etableringsinsatserna som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Syftet med etableringsreformen är att möjliggöra för vissa nyanlända att få en snabbare introduktion till det svenska arbetslivet. Målsättningen är att insatserna ska ge den nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.
Etableringsuppdraget enligt etableringslagstiftningen (2010:197) startade den 1 december 2010. Från den 1 januari 2018 ska personer som omfattas av målgruppen för etableringsinsatser anvisas till etableringsprogrammet. Personer med pågående etableringsplan enligt etableringslagstiftningen får slutföra den enligt övergångs-bestämmelser, det vill säga det finns parallella regelverk. Denna rapport omfattar de som deltar i aktiviteter enligt etableringslagstiftningen.

Totalt har 159 980 personer någon gång varit aktuella i etableringsuppdraget enligt etableringslagstiftningen (2010:197) sedan starten den 1 december 2010. Den 31 december 2018 var det 24 767 personer som deltog i etableringsuppdraget.

Sedan starten 2010 och fram till och med 2018 har 133 759 personer lämnat etable-ringsuppdraget. Under 2018 har många lämnat etableringsuppdraget och ca 30 pro-cent av de som lämnat etableringsuppdraget återfinns senare i insatser i etablerings-programmet.
Arbetsförmedlingen ska inledningsvis genomföra ett etableringssamtal med samtliga nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Syftet är att upprätta en individu-ell plan, etableringsplan, vilket har gjorts för 152 084 personer. Under 2018 har 62 374 personer haft en etableringsplan med aktiviteter. Planen ska innehålla vuxen-utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning, samhällsoriente-ring samt andra aktiviteter som underlättar och påskyndar den nyanländes etablering i arbetslivet. Vissa av insatserna tillhandahålls av kommunen.
Den ekonomiska ersättningen till den nyanlände är kopplad till att de medverkar till att etableringsplan upprättas samt deltar aktivt i insatser. Ersättningen beslutas av Arbetsförmedlingen. När en etableringsplan är upprättad med aktiviteter på heltid är ersättningsbeloppet 308 kronor per dag, fem dagar per vecka. Beloppet kan reduce-ras på grund av arbete, frånvaro från aktivitet eller att etableringsplanen är på deltid. Ersättning utbetalas inte när personen har förhinder det vill säga långvarig frånvaro, är föräldraledig eller sjuk längre än 30 dagar.

De särskilda etableringsinsatserna får pågå som längst under 24 månader på heltid. Under vissa omständigheter som frånvaro och insatser på deltid så kan etablerings-planen förlängas och som längst pågå i 44 månader.

Etableringsplanen ska minst innehålla svenska för invandrare (sfi), samhällsoriente-ring och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i ar-betslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Varje nyanländ inom eta-bleringsuppdraget ska erbjudas samhällsorientering. Under 2018 har totalt 4 664 deltagit.

Undervisning i svenska bedrivs på olika nivåer och totalt under 2018 har 37 684 per-soner deltagit. På den lägsta nivån sfi A har 8 138 personer haft som aktivitet. Följt av sfi B 15 853 personer, sfi C 13 509 personer och sfi D 5 994 personer. Dessutom har 579 personer haft aktiviteten sfi yrkesintegrerad och 403 svenska för akademiker.

Under 2018 har 25 877 personer haft minst en aktivitet i etableringsplanen som grup-peras under arbetsmarknadspolitiska program. Den i särklass vanligaste aktiviteten är förberedande eller orienterande utbildning vilken 15 408 personer har haft i sin etableringsplan. Det motsvarar 60 procent av alla personer som beviljats aktivitet som tillhör gruppen arbetsmarknadspolitiska program. Därefter följer arbetspraktik med 5 441 personer, projekt 3 420 personer, upphandlad arbetsmarknadsutbildning 3 114 personer och arbetsträning med handledare 3 032 personer.
Under 2018 har 21 594 personer haft minst en aktivitet i etableringsplan som gruppe-ras under arbetsförberedande insatser. De vanligaste insatserna är söka arbete 8 394 personer och arbetsförberedande aktivitet 7 060 personer, samt social aktivitet inför arbete 4 638 personer.
Personen kan arbeta parallellt med sina etableringsinsatser, vilket 13 090 har gjort under 2018, varav 1 790 har haft osubventionerat arbete. Övriga har haft anställ-ningar med olika typer av anställningsstöd till exempel nystartsjobb 5 453 personer, extratjänst 4 144 personer och instegsjobb 2 279 personer.

Under 2018 har 10 334 personer deltagit i vuxenutbildning inom etableringsupp-draget.
I aktivitetsgruppen övriga aktiviteter har 6 257 personer haft aktiviteter. Tidigare år har det främst omfattat aktivitet hos kompletterande aktör, men under 2018 har det även tillkommit aktiviteterna introduktionsjobb 701 personer och modernt bered-skapsjobb 146 personer.