Aktiviteter i etableringsuppdraget, årsrapport 2017

 

Återrapportering till regeringen 2018-05

Arbetsförmedlingens uppdrag är att samordna etableringsinsatserna som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etab-lering i arbets- och samhällslivet. Syftet med etableringsreformen är att möjliggöra för vissa nyanlända att få en snabbare introduktion till det svenska arbetslivet, men det skapar också utmaningar bland annat vad gäller utbildningsnivå och att kunna anpassa den till arbetsmarknadens krav. Målsättningen är att insatserna ska ge den nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Totalt har 159 945 personer någon gång varit aktuella i etableringsupp-draget sedan starten den 1 december 2010. Den 31 december 2017 var det 74 265 personer som deltog i etableringsuppdraget. Under 2017 har inflödet börjat avta och under fjärde kvartalet 2017 var inflödet ca 2 100 personer per månad.

Sedan starten 2010 och fram till och med 2017 har 88 576 personer lämnat etableringsuppdraget. Under det fjärde kvartalet 2017 har ca 3 000 personer per månad lämnat etableringsuppdraget.

Arbetsförmedlingen ska inledningsvis genomföra ett etableringssamtal med samtliga nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Syftet är att upprätta en individuell plan, etableringsplan, vilket har gjorts för 151 894 personer. Under 2017 har 96 401 personer haft en etablerings-plan. Planen ska innehålla vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning, samhällsorientering samt andra aktiviteter som underlättar och påskyndar den nyanländes etablering i arbetslivet. Vissa av insatserna tillhandahålls av kommunen.

Den ekonomiska ersättningen till den nyanlände är kopplad till att de medverkar till att etableringsplan upprättas samt deltar aktivt i insatser. Ersättningen beslutas av Arbetsförmedlingen. När en etableringsplan är upprättad med aktiviteter på heltid är ersättningsbeloppet 308 kronor per dag, fem dagar per vecka. Beloppet kan reduceras på grund av arbete, frånvaro från aktivitet eller att etableringsplanen är på deltid. Ersättning utbetalas inte när personen har förhinder det vill säga långvarig frånvaro, är föräldraledig eller sjuk längre än 30 dagar.

De särskilda etableringsinsatserna får pågå som längst under 24 måna-der på heltid. Under vissa omständigheter som frånvaro och insatser på deltid så kan etableringsplanen förlängas och som längst pågå i 44 månader.

Etableringsplanen ska minst innehålla svenska för invandrare (sfi), sam-hällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyan-ländes etablering i arbetslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grund-läggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Varje nyanländ inom etableringsuppdraget ska erbjudas samhällsorientering. Under 2017 har totalt 17 889 deltagit.

Undervisning i svenska bedrivs på olika nivåer och totalt under 2017 har 64 968 personer deltagit. På den lägsta nivån sfi A har 17 567 personer haft som aktivitet. Följt av sfi B 29 028 personer, sfi C 23 019 personer och sfiD 9 361 personer. Dessutom har 759 personer haft aktiviteten sfi yrkesintegrerad och 815 svenska för akademiker.

Under 2017 har 53 210 personer haft minst en aktivitet i etablerings-planen som grupperas under arbetsmarknadspolitiska program. Den i särklass vanligaste aktiviteten är förberedande eller orienterande utbild-ning vilken 38 178 personer har haft i sin etableringsplan, vilket mot-svarar 72 procent av alla personer som beviljats aktivitet som tillhör gruppen arbetsmarknadspolitiska program. Därefter följer arbetspraktik med 10 625 personer, arbetsträning med handledare 5 389 personer, projekt 4 905 och upphandlad arbetsmarknadsutbildning 4 037 personer.

Under 2017 har 47 720 personer haft minst en aktivitet i etableringsplan som grupperas under arbetsförberedande insatser. De vanligaste insat-serna är söka arbete 16 547, social aktivitet inför arbete 15 861 personer och personer arbetsförberedande aktivitet 15 334 personer. Dessutom hade 4 074 personer hälsofrämjande aktiviteter.

Personen kan arbeta parallellt med sina etableringsinsatser, vilket 17 221 har gjort under 2017, varav 2 556 har haft osubventionerat arbete. Övriga har haft anställningar med olika typer av anställningsstöd till exempel nystartsjobb 7 932 personer, instegsjobb 5 995 personer, extratjänst 2 312 personer, arbete i eget företag 134 personer eller lönebidrag 56 personer.

I vuxenutbildning har, under 2017, 12 918 personer deltagit och 9 103 personer har haft övriga aktiviteter vilket huvudsakligen var att vara placerad i aktivitet hos kompletterande aktör.