Stöd till inskrivna med begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa

Återrapportering till regeringen 3 oktober 2022

I denna rapport redogörs för Arbetsförmedlingens stöd till inskrivna med begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa. Med ohälsa avser myndigheten personer som har eller upplever ohälsa och som behöver klargöra sina arbetsförutsättningar.

Arbetsförmedlingen säkerställer en process som innebär en bedömning av den inskrivnes behov av stöd genom den arbetsmarknadspolitiska bedömningen som är grunden för vidare insatser. Myndigheten har även infört en kompletterande bedömning för personer som upplever ohälsa eller där det misstänks föreligga en funktionsnedsättning.

I rapporten redogörs för myndighetens stöd som riktar sig till personer med ohälsa, stödet som redogörs för är det som är under utveckling eller implementering. En sådan insats är den nya tjänsten steg till arbete som syftar till att identifiera deltagarens resurser och stödbehov samt stärka och utveckla deltagaren med målet arbete eller utbildning. Tjänsten kommer att följas upp kontinuerligt både vad gäller den arbetssökandes progression samt tjänstens kvalitet och resultat. I rapporten beskrivs även till exempel Arbetsintegrerade övningsplatser och Arbetsförmedlingens digitala tjänster Då individer med ohälsa inte är en homogen grupp bör dock påpekas att hela Arbetsförmedlingens verktygslåda finns tillgänglig beroende av behov hos individen.

Uppföljning av individer där arbetsförutsättningarna behöver klargöras har i denna rapport genomförts genom att följa upp status hos arbetssökande efter att de haft insatsen Introduktion till arbete (INAB). Detta är relevant givet att målgruppen för insatsen korrelerar med målgruppen för denna rapport. Den största gruppen som avslutat INAB fanns inom jobb – och utvecklingsgarantin och det var i sin tur vanligt att individer inom jobb- och utvecklingsgarantin fortsättningsvis hade arbetsförberedande insatser.

Rapporten visar även att Arbetsförmedlingen ger individer ett samordnat stöd genom samverkan med kommuner, regioner, Försäkringskassan, samordningsförbund samt. idéburna aktörer.