Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020

Återrapportering till regeringen 22 februari 2021

Det gångna året var turbulent inte bara för Arbetsförmedlingen utan för samhället som helhet. Redan i början av året var arbetslösheten på väg uppåt till följd av en avmattning i ekonomin och även om omfattande stödåtgärder dämpat utvecklingen steg arbetslösheten i snabb takt när covid-19-pandemin slog till under våren.

Krisen på arbetsmarknaden innebar ett mycket hårt tryck på Arbetsförmedlingen som redan vid ingången till 2020 befann sig i ett exceptionellt tufft läge. Som en effekt av tidigare nedskärningar i förvaltningsanslaget hade myndigheten genomfört omfattande personalminskningar och en större justering av kontorsnätet. Med pandemin hamnade vi därmed i hetluften i dubbel bemärkelse. Liksom alla andra behövde vi ta hänsyn till de restriktioner och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gav oss samtidigt som vi hanterade en dramatiskt stigande arbetslöshet. Under 2020 skrev 464 000 personer in sig som arbetssökande, vilket var 143 000 fler än året innan.

För att hantera den akuta fasen av krisen med rekordstora varseltal gjorde Arbetsförmedlingen tidigt bedömningen att inskrivningen av nyanmälda måste prioriteras. Det för att så snabbt som möjligt ge människor möjlighet till individersättning och för att de omgående skulle kunna få stöd och vägledning till nytt arbete eller utbildning. Många anvisades till matchningstjänster hos fristående aktörer. Vi omfördelade också tillfälligt våra personalresurser och förstärkte dessutom under andra halvan av året med 500 visstidsanställda för att klara av vårt uppdrag. Även om våra kundtorg har hållit öppet för besök har kunderna i största möjliga mån styrts mot digital självservice eller distansservice digitalt eller via telefon.

Trots påfrestningarna har vi lyckats upprätthålla en god servicenivå i vår verksamhet tack vare alla medarbetares och chefers enorma engagemang och professionalism. Det är inte utan stolthet jag kan konstatera att medarbetare och chefer har gjort sitt yttersta för att fullfölja uppdraget under utmanande förhållanden. Med hjälp av våra digitala tjänster har vi också kunnat möta våra kunder på ett pandemisäkert sätt. Vår digitala utveckling fortsätter eftersom vi ser att tjänsterna fungerar, fyller behov och är efterfrågade av arbetssökande och arbetsgivare.