Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018

Återrapportering till regeringen  22 februari 2019

Arbetsförmedlingens resultat under 2018 fortsatte att utvecklas i en positiv riktning. Det skedde förbättringar inom många områden, och det sammantagna resultatet är bättre än 2017. Det framgår av myndighetens årsredovisning.

Förra året förbättrade Arbetsförmedlingen sina resultat­ på flera områden. Två resultat som är värda att särskilt lyfta gäller etableringsuppdraget och personer med funktionsnedsättning.

Andelen personer som lämnade etableringsuppdraget för jobb eller studier ökade väsentligt, från 34 procent 2017 till 45 procent 2018. Ökningen skedde bland både män och kvinnor. Dock har skillnaden mellan könen ökat.

För personer med funktionsnedsättning ökade andelen som började arbeta eller studera. Det gäller såväl kvinnor som män. En av flera förklaringar till denna ökning är ett aktivt arbetsgivararbete, bland annat i form av kampanjen Gör plats, som syftar till att fler arbetsgivare ska anställa personer med funktionsnedsättning.

Goda resultat återfinns även i Arbetsförmedlingens övriga uppdrag. 90-dagarsgarantin för ungdomar upprätthölls, och andelen deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som fick ett arbete eller började studera ökade.

Den starka konjunkturen och utvecklingen av extratjänster är två viktiga förklaringar bakom denna utveckling. Även den pågående moderniseringen av Arbetsförmedlingen har stärkt verksamheten inom flera områden.

Matchningen på arbetsmarknaden har dock totalt sett inte förbättrats. Samtidigt bedömer Arbetsförmedlingen att myndighetens bidrag till matchningen har förbättrats. Flertalet av de indikatorer som ligger till grund för att bedöma Arbetsförmedlingens bidrag till matchningen visar ett bättre resultat än tidigare år.

Vad gäller inskrivna personer med kort utbildning ökade ande­len och antalet som övergår till reguljära studier. Dock var ökningen inte tillräckligt stor för att kunna bedömas som väsentlig, vilket hade krävts för att uppnå målet för 2018.

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation