Snabbspår för nyanlända

Det råder brist på arbetskraft i flertalet branscher. Snabbspåren är en insats för att nyanlända med relevant kompetens inom bristyrken snabbare ska komma i arbete.

Unikt för snabbspåren är att:

  • arbetsmarknadens parter står bakom respektive snabbspår, och därigenom
  • bekräftar att deltagare som genomgått ett snabbspår blir anställningsbar.

Målet med arbetssättet är framförallt att ta tillvara tidigare utbildning eller erfarenheter hos nyanlända, genom befintliga insatser inom Arbetsförmedlingen.

När det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat kan insatserna även användas för personer som saknar utbildning och erfarenhet, men som uppvisar intresse eller fallenhet inom ett bristyrke.

Pågående snabbspår

Djursjukskötare

Yrken som omfattas av snabbspåret är djurskötare eller veterinärer som är utbildade i länder utanför EU/EES-området.

Även veterinärer som saknar förutsättningar att erhålla svensk legitimation som veterinär ingår i detta snabbspår. Snabbspåret inleds med korta vägen på distans som är 8-10 veckor lång. Sedan följer 26 veckors utbildning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), först i Skara och sedan Uppsala. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna få legitimation som djursjukskötare och följs av praktik på djurklinik eller djursjukhus. Alla som genomförde den senaste omgången av snabbspåret har nu fått sin legitimation.

Parter statlig sektor: Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Seko, SACO-S, OFR/S,P,O
Parter privat sektor: Kommunal, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Veterinärförbundet
Expertmyndigheter: Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet

Överenskommelsen (privata sektorn) (pdf, 189 kB)

Överenskommelsen (statliga sektorn) (pdf, 128 kB)

Elteknikbranschen

Snabbspår inom elteknikbranschen är en överenskommelse
mellan Installatörsföretagen (tidigare Elektriska Installatörsorganisationen EIO), Svenska Elektrikerförbundet och Arbetsförmedlingen vars syfte är att underlätta för nyanlända med elteknisk kompetens att komma i anställning inom branschen. Yrken som omfattas är installations- och serviceelektriker och industrielektriker. Branschvalideringen spelar en central roll i detta snabbspår.

Parter: Arbetsförmedlingen, Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet

Överenskommelsen (pdf, 165 kB)

Energibranschen

Snabbspår inom energibranschen består av två inriktningar: distributionselektriker och ingenjörer inom energibranschen. Syftet med snabbspår inom energibranschen är underlätta för nyanlända med kompetenser aktuell för energibranschen att snabbare komma in på arbetsmarknaden inom bristyrken i branschen. Arbetsförmedlingen har upphandlat och erbjuder arbetsmarknadsutbildning med inriktning distributionselektriker och linjemontörer som ges vid Åsbro kursgård utanför Hallsberg. Arbetspraktik inkluderat yrkeskompetensbedömning och Korta vägen är insatser som används för ingenjörer.

Parter: Arbetsförmedlingen, Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA), Energiföretagen Sverige, Ledarna, Seko, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges ingenjörer, Unionen

Överenskommelsen (pdf, 260 kB)

Fastighetsbranschen

 Snabbspår inom fastighetsbranschen har två inriktningar. En mot ingenjörer och en mot yrken fastighetsvärd, fastighetsskötare och fastighetstekniker.

Viktiga delar i snabbspåret är upphandlad validering enligt branschmodellen FAVAL samt Arbetsförmedlingens utbildningar till fastighetsvärd, fastighetsskötare eller fastighetstekniker. Insatser för ingenjörer är praktik inkluderat yrkeskompetensbedömning och arbetsmarknadsutbildning "ingenjörsmoduler" med inriktning bygg, fastighet och kontrollansvar.

Parter: Arbetsförmedlingen, Fastighetsarbetsgivarna, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastighetsanställdas Förbund, KFO, Sveriges ingenjörer, Unionen, Vision

Överenskommelsen (pdf, 351 kB)

Kockar

Det är Hotell- och restaurangfacket HRF, Visita och Arbetsförmedlingen som gemensamt skapat snabbspåret som innebär att nyanlända med erfarenhet från arbete som kock kan validera sina kunskaper för att på så sätt få intyg på sina kunskaper och öka möjligheterna till anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden.

Parter: Arbetsförmedlingen, HRF, Visita

Överenskommelsen (pdf, 201 kB)

Lastbilsförare

 Snabbspåret för lastbilsförare riktar sig till nyanlända som har erfarenhet av arbete som lastbilsförare från hemlandet.

Viktigaste beståndsdelar i snabbspår för lastbilsförare är av Arbetsförmedlingens upphandlade branschvalidering för lastbilsförare enligt TYA:s valideringsmodell och arbetsmarknadsutbildning för lastbilsförare.

Parter: Arbetsförmedlingen, Transportarbetareförbundet, Transportföretagen, Expertmyndigheter: Trafikverket och Transportstyrelsen

Överenskommelsen (pdf, 178 kB)

Legitimationsyrken inom vård och omsorg

Snabbspåret för legitimationsyrken inom vård och omsorg bygger framförallt på befintliga insatser inom Arbetsförmedlingen. För läkare finns även en kompletteringsutbildning på Lunds Universitet som i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen har tagit fram en 15 veckor lång utbildning för läkare som är utbildade utanför EU.

Just nu pågår utbildning som startade 20 januari 2020. Eventuell ny omgång kan först bli aktuell under hösten 2020. Ny information om det läggs upp under maj 2020.

Viktigt för apotekare är praktik. Apoteket AB, Apoteksgruppen, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek och Lloyds Apotek har ingått samarbete med Arbetsförmedlingen i detta snabbspår och erbjuder plats för praktik- eller yrkeskompetensbedömning.

Uppsala och Göteborgs universitet anordnar studiemedelsberättigade kompletterande utbildningar för apotekare utbildade utanför EU.

Parter: Akademikerförbundet SSR, Arbetsförmedlingen, Fysioterapeuterna, SKL, Sveriges Apoteksförening, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Sveriges psykologförbund, Tjänstetandläkarna, Unionen, Vårdförbundet Vårdföretagarna,
Expertmyndighet: Socialstyrelsen

Lärare och förskollärare

Snabbspåret för lärare och förskollärare innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser genomförs parallellt, yrkessvenska, praktik och kompletteringsutbildning på ett lärosäte... Undervisningen på kompletteringsutbildningen sker på arabiska och svenska. Målgrupp är arbetssökande som kan anvisas till program och har en lärar/förskollärarutbildning på högskolenivå från ett land utanför EU/EES. Den omgång som startar i april 2020 kommer att till största delen genomföras med distansundervisning.

Parter: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges kommuner och landsting, Tjänsteföretagen Almega

Överenskommelsen (pdf, 251 kB)

Målare

Det är Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet som tillsammans med Arbetsförmedlingen har slutit en överenskommelse om snabbspår.

Det huvudsakliga momentet i snabbspår för målare handlar om att validera och komplette­ringsutbilda den nyanlände målaren. Genom kartläggning och individuell utbildningsplan får deltagaren möjlighet genom utbildning, få de moment som saknas kompletterade via en arbets­marknadsutbildning.

Parter: Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet

Överenskommelsen (pdf, 183 kB)

Samhällsvetare inklusive ekonomer och jurister

Snabbspårets insatser är en språkförberedande utbildning inom ramen för Korta vägen, kompletteringsutbildning vid lärosäte under 26 veckor som ger 30 högskolepoäng och avslutas med en praktik 4-6 månader på statlig myndighet alternativt en kommun.

Snabbspåret genomförs vid Malmö högskola, Linnéuniversitetet i Växjö och vid Södertörns högskola söder om Stockholm.

Parter: Arbetsgivarverket, Seko, SACO-S, OFR/S,P,O

Överenskommelsen (pdf, 176 kB)

Socionom/socialt arbete

Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete är ett gemensamt åtagande för arbetsmarknadens parter som innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt. Målsättningen är att arbetssökande med utbildning och/eller erfarenhet erhåller den kompletteringsutbildning som behövs för att bli anställningsbar.

Snabbspårets insatser är en 12 veckor lång språkförberedande på korta vägen, akademiska studier vid Södertörns högskola under 26 veckor som ger 30 hp och avslutas med en praktik 3-5 månader. Arbetsförmedlingen ansvarar för att ta fram praktikplatserna. Parterna medverkar i arbetet med att ta fram platser.

Parter: Akademikerförbundet SSR, KFO, Sveriges kommuner och landsting, ST, Vision
Expertmyndighet: Universitet- och högskolerådet

Överenskommelsen (pdf, 357 kB)

Styckare, slaktare och bagare (Livsmedel)

 Snabbspåret inom livsmedelsbranschen för slaktare och styckare innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt t.ex. yrkeskompetensbedömning, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar. Målsättningen är att arbetssökande med utbildning och/eller erfarenhet erhåller den kompletteringsutbildning som behövs för att bli anställningsbar. Det vanligaste upplägget är att deltagare för att genomföra en yrkeskompetensbedömning på en arbetsplats som följ av kompletterande arbetsmarknadsutbildning.

Parter: Livsmedelsarbetareförbundet, Livsmedelsföretagen

Överenskommelsen (pdf, 242 kB)

Träindustrin för maskinoperatörer med flera

Trä- och möbelindustrin har stora rekryteringsbehov av bland annat snickare, maskinoperatörer, CNC-operatörer och sömmare. Inom snabbspåret för nyanlända inom träindustrin återfinns arbetsgivare inom exempelvis industriproduktion av trähus och möbelindustrin.

Eftersom behovet av arbetskraft inom sektorn är koncentrerat till ett antal orter fokuseras arbetet med snabbspåret mot följande områden: Småland, Skaraborg, Halland, Östra Skåne, Västra Götaland, Västerbotten och Södra Norrbotten.

Parter: Trä- och möbelföretagen, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Överenskommelsen (pdf, 293 kB)