Myndigheter ska bli bättre på att upptäcka våldet

Offer för våldsbrott drabbas många gånger av allvarlig ohälsa samt förlust av arbete och inkomst. Det är en av anledningarna till att regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) i uppdrag att samverka i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer.

Gemensam plan för starkare samverkan

Tre utvecklingsgrupper har bildats som ska skapa ett strukturerat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna som kan bidra till ökad samsyn, gemensamt lärande, effektivare arbetsprocesser, samt större likvärdighet i arbetssätt och kommunikation med personer som myndigheterna möter i sina verksamheter. Utvecklingsgrupperna ska utreda följande:

  • Rutiner och metoder för att upptäcka våldsutsatthet
  • Övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd
  • Rutiner för att hänvisa våldsutsatta till socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsende
  • Förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter.

Arbetsförmedlingens målsättning med arbetet

Vi ska bli bättre på att upptäcka kunder som har erfarenhet av våld i nära relationer, om det kan vara en dold orsak till ohälsa och arbetslöshet. Vi ska också vara kunniga vart man kan hänvisa den som är våldsutsatt för att personen ska få hjälp.

Våld i nära relationer

Känner du dig rädd eller kontrollerad i en nära relation? Det finns skydd och stöd att få.

Hit kan du vända dig för att få hjälp och stöd