Myndigheter ska bli bättre på att upptäcka våldet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen samverkar för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer.

Gemensam plan för starkare samverkan

Centrala statliga myndigheter som har stor kontaktyta mot allmänheten ska medverka till att upptäcka våld i nära relationer. Det kan till exempel innebära att anställda ställer frågor om våld och informerar om och hänvisar våldsutsatta och våldsutövare till samhällets stöd och hjälp. Regeringen har gett myndigheterna ett uppdrag som omfattar perioden 2019–2021.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen har tagit fram en gemensam handlingsplan för stärkt samverkan för att upptäcka våld i nära relationer.

De fyra myndigheterna arbetar tillsammans kring:

  • Rutiner och metoder för att upptäcka våld, och för att hänvisa till samhällets stödinstanser.
  • Information både internt och externt om våld, lagstiftning och skydd, samt om vilket stöd samhället kan ge vid våldsutsatthet och våldsutövande.
  • Att ge personal kompetensutveckling och handledning i frågor om våld i nära relationer.

Så arbetar vi med frågan

Det finns en referensgrupp på myndigheten som jobbar med regeringsuppdraget. Hittills har gruppen tagit fram ett handläggarstöd för våld i nära relationer men det pågår även arbete med att ta fram en utbildning för personal som möter kunder.