Vi förbereder en ny myndighet

I januariavtalet 2019 enades Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet om att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden.

Vad händer med Arbetsförmedlingen?

Enligt överenskommelsen ska Arbetsförmedlingen ha fortsatt myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Här är några viktiga händelser i reformeringsarbetet.

Juni 2022: Regeringsbeslut om Arbetsförmedlingens verksamhet

Regeringen har fattat beslut om förändringar i förordningar och ett regeringsuppdrag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Förändringarna innebär bland annat att Arbetsförmedlingens instruktion och verksamhetsförordning uppdateras men också en ny förordning som berör det nya arbetsmarknadspolitiska programmet förmedlingsinsatser. De nya förordningarna gäller från och med den 1 december i år.

November 2021: Arbetsförmedlingen svarar på remiss

Den 12 november lämnar Arbetsförmedlingen sitt remissvar på departementspromemoria om "Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet". Promemorian innehåller förslag på förändringar i lagar som styr arbetsmarknadspolitiken. Lagändringarna skapar förutsättningar för reformeringen. 

Läs Arbetsförmedlingens remissvar

September 2021: Förslag om Arbetsförmedlingen på remiss

I september 2021 skickar Arbetsmarknadsdepartementet en departementspromemoria (departementsskrivelse) på remiss till Arbetsförmedlingen och flera andra myndigheter och intressenter. Den innehåller förslag på förändringar i lagar som styr arbetsmarknadspolitiken. Lagändringarna skapar förutsättningar för reformeringen. I mitten av november 2021 ska remissvaret lämnas. Därefter väntar en process inför att riksdagen fattar beslut om lagändringarna. Det väntar också ett omfattande arbete med förordningsförändringar eftersom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten till största delen är förordningsstyrd.

Juni 2021: Januariavtalet faller – reformeringen fortsätter

I juni uttalar riksdagen misstroende mot Stefan Löfven som statsminister. Det utlöser en regeringskris som innebär att januariavtalet faller. Efter riksdagsomröstning och regeringsombildning blir Stefan Löfven åter vald till statsminister. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ger besked om att reformeringen av Arbetsförmedlingen går vidare. Arbetsmarknadsdepartementet förbereder en departementsskrivelse/departementspromemoria vilken innehåller förslag till vissa lagändringar som behövs för att understödja den reformerande verksamheten.

Maj 2021: Rusta och matcha i hela landet

Matchningstjänsten rusta och matcha byggs ut i hela landet under 2021 och ersätter därmed den gamla matchningstjänsten stöd och matchning. Växlingen sker i tre etapper där den första påbörjas i maj och omfattar 85 kommuner. De två återstående etapperna påbörjas i september (101 kommuner) och december (104 kommuner).

December 2020: Uppdrag att bygga ut matchningstjänster

I regeringens regleringsbrev för 2021 får Arbetsförmedlingen fortsatt uppdrag att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet. Myndigheten ska också fortsätta arbetet med att förbereda för reformeringen och dessutom bygga ut matchningstjänster hos fristående aktörer.

November 2020: Arbetsförmedlingen säkerställer lokal närvaro

Arbetsförmedlingen redovisar i sin slutrapport till regeringen att myndigheten är på väg att säkra den lokala närvaron på de orter myndigheten har eller ska avveckla kontor. Enligt uppdraget kan det ske genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom statliga servicekontor. I sin slutredovisning visar myndigheten att man uppnår det målet under 2020 vilket innebär att myndigheten vid årets slut kan erbjuda arbetssökande förbokade fysiska möten i 208 av landets 290 kommuner.

April 2020: Rusta och matcha påbörjas

Tillsammans med fristående aktörer börjar Arbetsförmedlingen pröva och utveckla den nya tjänsten, rusta och matcha, i 32 kommuner. Tjänsten är till för arbetssökande som behöver förstärkt och anpassat stöd i sitt jobbsökande. Syftet är att dra lärdomar inför den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen och de tjänster som ska upphandlas.

19 december 2019: Nya bud från regeringen om ökad lokal närvaro

I regleringsbrevet för 2020 skriver regeringen att Arbetsförmedlingen ska erbjuda likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare. Det kan ske genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom statliga servicekontor. Vidare står det att det är viktigt att myndigheten säkerställer, och vid behov återställer, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga orter där kontor har lagts ned under 2019.

9 december 2019: Reformen skjuts fram till 2022

Regeringen meddelar att reformen skjuts fram ett år. Vissa regelförändringar kan behöva finnas på plats 2021, men det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande under slutet av 2022.

November 2019: Återrapportering till arbetsmarknadsdepartementet

Uppdraget att analysera och besvara regeringens frågeställningar återrapporteras till arbetsmarknadsdepartementet den 1 november 2019. Läs rapporten:

Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetförmedlingen

Maj-juli 2019: Nya uppdrag från regeringen

Den 9 maj 2019 beslutar regeringen om ett nytt analysuppdrag till Arbetsförmedlingen inför reformeringen. Uppdraget innebär bland annat att analysera och svara på frågor inför ett nytt arbetsmarknadsuppdrag 2022. 

Regeringens frågeställningar är uppdelat i fem deluppdrag:

  1. hur valfrihetssystemet (LOV) ska anpassas
  2. framtida processer och deras infrastruktur
  3. den arbetsmarknadspolitiska bedömningen
  4. insatser för personer med funktionsnedsättning
  5. kommuners insatser, samverkan och tillgänglighet.

Regeringsuppdraget

4 juli 2019 ger regeringen också Arbetsförmedlingen uppdraget att utveckla och förbereda upphandlade matchningstjänster. Syftet är att pröva sådana tjänster och dra lärdomar under 2020 inför det reformerade system som ska träda i kraft 2021.

Mars-april 2019: Minskad personalstyrka och avveckling av kontor

Arbetsförmedlingen genomgår en stor omställningsprocess som innebär drygt 3500 färre anställda. Med minskad personalstyrka behöver kontorsnätet anpassas för att de kontor som ska finnas kvar ska ha förutsättningar att erbjuda en effektiv service, bokade fysiska personliga möten för dem som har behov av extra stöd och en god arbetsmiljö.

I april ger Arbetsförmedlingen besked om det framtida kontorsnätet. Det ska omfatta 106 egna kontor med varierande öppettider. Inriktningsbeslutet innebär att verksamheterna på 132 kontor successivt kommer att avvecklas under 2019-2020.

Januari 2019: Januariavtalet sluts

Efter riksdagsvalet 2018 har inget av de traditionella blocken en tillräcklig majoritet i riksdagen för att en statsminister ska kunna röstas fram, och därmed kan inte heller en regering bildas. I januari 2019 sluter Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet det så kallade januariavtalet för att sedan utse Stefan Löfven till statsminister. Ett antal punkter ingår i avtalet där reformeringen av Arbetsförmedlingen utgör en av punkterna.

Vill du veta mer om reformeringen?

Kontakta vår pressavdelning