Vi förbereder en ny myndighet

I januariavtalet 2019 enades Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet om att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden.

Vad händer med Arbetsförmedlingen?

Enligt överenskommelsen ska Arbetsförmedlingen ha fortsatt myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Här är några viktiga händelser i reformeringsarbetet som hänt sedan januariavtalet slöts.

Januari 2019: Januariavtalet sluts

Efter riksdagsvalet 2018 har inget av de traditionella blocken en tillräcklig majoritet i riksdagen för att en statsminister ska kunna röstas fram, och därmed kan inte heller en regering bildas. I januari 2019 sluter Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet det så kallade januariavtalet för att sedan utse Stefan Löfven till statsminister. Ett antal punkter ingår i avtalet där reformeringen av Arbetsförmedlingen utgör en av punkterna.

Mars-april 2019: Minskad personalstyrka och avveckling av kontor

Arbetsförmedlingen genomgår en stor omställningsprocess som innebär drygt 3500 färre anställda. Med minskad personalstyrka behöver kontorsnätet anpassas för att de kontor som ska finnas kvar ska ha förutsättningar att erbjuda en effektiv service, bokade fysiska personliga möten för dem som har behov av extra stöd och en god arbetsmiljö.

I april ger Arbetsförmedlingen besked om det framtida kontorsnätet. Det ska omfatta 106 egna kontor med varierande öppettider. Inriktningsbeslutet innebär att verksamheterna på 132 kontor successivt kommer att avvecklas under 2019-2020.

Maj-juli 2019: Nya uppdrag från regeringen

Den 9 maj 2019 beslutar regeringen om ett nytt analysuppdrag till Arbetsförmedlingen inför reformeringen. Uppdraget innebär bland annat att analysera och svara på frågor inför ett nytt arbetsmarknadsuppdrag 2022. 

Regeringens frågeställningar är uppdelat i fem deluppdrag:

  1. hur valfrihetssystemet (LOV) ska anpassas
  2. framtida processer och deras infrastruktur
  3. den arbetsmarknadspolitiska bedömningen
  4. insatser för personer med funktionsnedsättning
  5. kommuners insatser, samverkan och tillgänglighet.

Regeringsuppdraget

4 juli 2019 ger regeringen också Arbetsförmedlingen uppdraget att utveckla och förbereda upphandlade matchningstjänster. Syftet är att pröva sådana tjänster och dra lärdomar under 2020 inför det reformerade system som ska träda i kraft 2021.

November 2019: Återrapportering till arbetsmarknadsdepartementet

Uppdraget att analysera och besvara regeringens frågeställningar återrapporteras till arbetsmarknadsdepartementet den 1 november 2019.
Till rapporten: Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetförmedlingen

9 december 2019: Reformen skjuts fram till 2022

Regeringen meddelar att reformen skjuts fram ett år. Vissa regelförändringar kan behöva finnas på plats 2021, men det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande under slutet av 2022.

19 december 2019: Nya bud från regeringen om ökad lokal närvaro

I regleringsbrevet för 2020 skriver regeringen att Arbetsförmedlingen ska erbjuda likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare. Det kan ske genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom statliga servicekontor. Vidare står det att det är viktigt att myndigheten säkerställer, och vid behov återställer, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga orter där kontor har lagts ned under 2019.

April 2020: Rusta och matcha påbörjas

Tillsammans med fristående aktörer börjar Arbetsförmedlingen pröva och utveckla den nya tjänsten, Rusta och matcha, i delar av landet. Tjänsten är till för arbetssökande som behöver förstärkt och anpassat stöd i sitt jobbsökande. Syftet är att dra lärdomar inför den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen och de tjänster som ska upphandlas.

Juni 2020: Lokal närvaro säkerställs genom samarbeten

Arbetsförmedlingen redovisar i en lägesbeskrivning till regeringen att myndigheten är på god väg att säkra den lokala närvaron på de orter myndigheten har eller ska avveckla kontor. Arbetsförmedlingen har gjort justeringar i sin ursprungliga plan och återupprättar kontor på sex orter där kontoren var planerade att avvecklas. Utöver det säkras den lokala närvaron i huvudsak genom samarbetslösningar med kommuner och genom Statens servicecenters servicekontor.

Vill du veta mer om reformeringen?

Kontakta vår pressavdelning