International Training Programme

Projektnamn

International Training Programme: Productive Employment and Decent Work for Sustainable Development – in line with Agenda 2030

Finansiering

Sida

Syfte och mål

Arbetsförmedlingen genomför det internationella utbildningsprogrammet (ITP) Productive Employment and Decent Work for Sustainable Development – In line with Agenda 2030 under perioden 2016–2022. Deltagarna i programmet kommer ifrån Bangladesh, Etiopien, Kambodja, Kenya, Mocambique, Rwanda, Uganda och Tanzania. Programmet ska öka deltagarnas förståelse för arbetsmarknadspolitikens centrala roll i fattigdomsbekämpningen och ge en inblick i arbetsmarknadens funktionssätt. Programmet bygger på de två tematiska områdena arbetsmarknadsinformation/prognoser och arbetsmarknadsrelationer/social dialog. Deltagarna ska genomföra förändringsprojekt för att stärka sina organisationer och bidra till landets reformer.

Målgrupp

Personer i strategiska organisationer i Bangladesh, Etiopien, Kambodja, Kenya, Mocambique, Rwanda, Uganda och Tanzania med mandat att genomföra förändringar samt med förståelse för kopplingen mellan arbetsmarknadspolitik och ekonomisk utveckling.

Tidsperiod

2016-2022

Beskrivning

Deltagarna ska inom ramen för programmet genomföra förändringsprojekt i sina organisationer för att stärka sina organisationer och bidra till landets reformprocesser. Rekrytering av deltagare sker i samråd med ambassaderna i berörda länder. Under 2016–2022 genomförs nio separata ITP program inom ramen för projektet med ca 30 deltagare per program. Programupplägget har fem faser: Sverigefasen, mellanperiod med besök i deltagarländer, regionalt uppföljningsseminarium och slutrapportering. I Sverigefasen läggs grunden för deltagarnas program, deltagarnas förändringsprojekt planeras och deltagarna får
en svensk mentor för sin tid i programmet. Deltagarnas projekt har inriktning mot arbetsmarknadsinformation eller arbetsmarknadsdialoger där den sociala dialogen
är särskilt viktig.

Projektägare

Eva Theisz

Projektledare, kontaktperson

Ulf Norman