Internationellt utvecklingssamarbete

Vårt internationella utvecklingssamarbete bedrivs i enlighet med Sveriges och EU:s biståndspolitik. Utvecklingssamarbetet bedrivs i form av externt finansierade projekt. De viktigaste finansiärerna är Sida och EU.

EU, Afrika och Asien

Vi arbetar framför allt med länder i eller nära EU, men också med länder i Afrika och Asien. Samarbetet är inriktat på att stärka kapaciteten hos arbetsmarknadsmyndigheter och andra aktörer för att skapa väl fungerande arbetsmarknader och god offentlig förvaltning.

Vårt internationella utvecklingssamarbete består bland annat av insatser baserade på Agenda 2030, som är världens gemensamma plan för framtiden med 17 globala mål för hållbar utveckling.

För demokrati och minskad fattigdom

En väl fungerande arbetsförmedling bidrar till att fler människor – oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller individuella ekonomiska och andra förutsättningar – får möjlighet till utbildning, arbete och egen försörjning. Lika ekonomiska möjligheter för kvinnor och män är en av nycklarna till att kunna bekämpa fattigdom.

Vi bidrar till att bygga upp en god offentlig förvaltningskultur i samarbetsländerna, vilket är en viktig faktor i utvecklingen mot demokrati och minskad fattigdom.

Projektområden

Vi driver internationella utvecklingssamarbetsprojekt inom följande områden:

  • aktiv arbetsmarknadspolitik
  • mål- och resultatstyrning inom arbetsförmedling
  • informationssystem för arbetsförmedlingar
  • arbetsmarknadsprognoser och analyser
  • arbetslivsinriktad rehabilitering
  • arbetsförmedlingstjänster- och metoder
  • arbete för att underlätta för utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden.

I projekten samarbetar vi oftast med arbetsmarknadsdepartement och arbetsmarknadsmyndigheter på central, regional och lokal nivå. För att få hållbara resultat i arbetet med kapacitetsutveckling krävs också samverkan med flera andra aktörer.