Ung komp

Stäng

Ung komp

Ung komp hjälpte Cinderella att komma vidare.

EU-fond

Europeiska socialfonden (ESF)

Syfte och mål

Syftet med Ung komp var att bryta och förebygga långtidsarbetslöshet hos unga. Det skedde genom ett nära samarbete med kommuner i multikompetenta, samlokaliserade team. Målet var att en större andel skulle börja arbeta eller studera, jämfört med en likvärdig grupp som inte deltagit i projektet. Ung komp skulle också öka förtroendet för Arbetsförmedlingen och effekten av myndighetens insatser.

Målgrupp

Målgruppen för Ung komp var ungdomar som kommunen eller Arbetsförmedlingen bedömde hade behov av ett sammanhållet stöd från flera parter och kompetenser i det offentliga samhället, för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Tidsperiod

2015-06-01 till 2018-12-31

Resultat

Stödet till målgruppen erbjöds genom ett multikompetent team. Ett multikompetent team består av kundresurs, arbetsförmedlare, SIUS-konsulent, arbetspsykolog, socialkonsulent eller arbetsterapeut samt studie- och yrkesvägledare och annan medarbetare från kommunen

Projektet har effektutvärderas av Ramböll. 1 910 av 6 867 ungdomar blev urvalet för effektutvärderingen. Bortfallet utgörs till 44 procent av den grupp arbetssökande ungdomar som projektet främst vänder sig till: Unga inskrivna vid Arbetsförmedlingen eller kommunen, med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Effektutvärderingen visar att projektet har vissa inlåsningseffekter för arbetssökande som står relativt nära arbetsmarknaden. Det betyder att urvalet för vilka som tar del av metoden är viktig.

Metoderna i Ung komp visar i högre grad än ordinarie verksamhet att de utvärderade deltagarna börjar studera. Cirka 13 procent av deltagarna börjar studera, inom 24 månader. Samma siffra för kontrollgruppen är 10 procent.

Utvärderingen visar att många deltagare får en funktionsnedsättningskod under tiden de deltar i projektet. Effektutvärderingen visar också att utvärderade deltagare i Ung komp med funktionsnedsättning i högre grad börjar studera eller arbeta, jämfört med deltagare med funktionsnedsättning i kontrollgruppen. Enligt effektutvärderingen arbetar eller studerar 30 procent av deltagarna i Ung komp med funktionsnedsättning efter 24 månader. Arbete räknas som reguljärt arbete på arbetsmarknaden. Med studier menas reguljära studier. Siffran för kontrollgruppen är 20 procent till arbete eller studier efter 24 månader. Resultaten är särskilt goda för studier.

Läs mer om utvärderingen

Till Projekteffekter.se