Trygg rekrytering 

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Projektet är ett metodutvecklingsprojekt som ska pröva en arbetsmodell som skapar bryggan mellan arbetsgivares behov av kompetens och arbetssökandes behov av arbetsplatser där det finns kompetens kring funktionhinder och möjlighet till anpassning av arbetsuppgifter. Projektet syftar till att utveckla en arbetsmodell för team som kommer att innebära ett snabbt och tydligt stöd till arbete för arbetssökande med funktionshinder och ett sammanhållet stöd till arbetsgivare som vill anställa från målgruppen.

Målgrupp

PO-2 Utlysning - Ett arbetsliv för alla. Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Kvinnor och män som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Och har behov och bedöms kunna få arbete med stöd av SIUS-konsulent, särskilt uppföljnings- och introduktionsstöd.

Tidsperiod

2019-07-01 till 2022- 06-30

Innehåll

Projektet syftar till att utveckla en arbetsmodell för team som kommer att innebära ett snabbt och tydligt stöd till arbete för arbetssökande med funktionshinder. Det viktiga för projektet är att helheten fungerar som en enhetlig tjänst i förhållande till arbetsgivare och arbetssökande. Hela syftet med denna konstruktion är att arbetsgivare ska känna att de får ett smidigt, lättillgängligt stöd för rekrytering av funktionshindrade och att stödet följer med under en längre tid och ger en trygg rekrytering.

Teamen kommer att ha specialistkompetens med förmåga att utbilda personal hos mottagande arbetsgivare i frågor kring funktionshinder och olika stöd som behövs på arbetsplatsen för att denna skall kunna ta emot sökande. SIUS-konsulenter finns med och samarbetar med mottagande arbetsgivare och finns som ett konkret stöd på plats. I teamet ingår även samordnande arbetsförmedlare och eventuellt företagsrådgivare som säkrar att dialogen mot arbetsgivaren hålls ihop, att processen som helhet följs upp, säkrar nödvändiga beslut och utredningar samt hanterar den dialog som behöver föras internt vid Arbetsförmedlingen.

Brist på jämställdhet syns tydligt på Sveriges arbetsmarknad. Det är därför viktigt att arbeta för jämställdhet i projektet.

Normer- och okunskap om funktionsförmåga gör att personer med funktionsnedsättning många gånger inte blir bedömda utifrån sina individuella förutsättningar och behov, vilket påverkar deras möjligheter till arbete eller utbildning.

Därför behöver projektet arbeta både med blicken riktad inåt i den egna organisationen och utåt mot projektdeltagare och andra nyckelaktörer. Normer och föreställningar är ofta både starka och omedvetna. Det krävs både mod och medvetenhet att bryta dessa.

Projektägare

Göran Persson

 

Projektledare

Jenny Nordansjö