Systematiserad kompetensförsörjning

EU-fond

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Syfte och mål

Projektet syftar till att målgruppen erhåller anställning eller yrkeskompetens motsvarande den som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. I projektet kommer arbetsgivare som upplever brist på arbetskraft med rätt kompetens att samverka med arbetsförmedlare för att få underlätta för målgruppen att få arbete.

Målgruppen i det här projektet kommer att vara mer delaktig i processen och de insatser som ges. Dessutom kommer en första validering av målgruppens kunskaper ske tidigare i processen och på individens första språk.

En bättre matchning på svensk arbetsmarknad förväntas leda till kortare arbetslöshetstider, snabbare tillsättning av lediga tjänster samt högre tillväxt.

Målgrupp

Projektets målgrupp omfattas av etableringsuppdraget och är nyanlända tredjelandsmedborgare som är inskriva som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Skåne, Halland eller Göteborg med kranskommuner.

Tidsperiod

2016-04-01 till 2018-12-31

Innehåll

Samarbetsformer med bland annat Företagarna, som företräder 70 000 företag, kommer att etableras. Kompetens- och rekryteringsbehov kommer att inventeras och överenskommelser om praktikplatser, yrkeskompetensbedömning och anställningar tecknas.

När projektet avslutats ska cirka 2 000 nyanlända ha deltagit i insatser och 600 överenskommelser med arbetsgivare ha tecknats. Dessutom ska anställda på involverade arbetsförmedlingar ha fått stöd i vardagen via olika forum för spridning av projektets erfarenheter, konstateranden och systematiserade arbetssätt kring arbete med nyanlända.