Sverige bygger nytt

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Placera 900 projektdeltagare inom byggsektorn samt arbeta i samverkansgrupp med stat, kommun, branschorganisationer för att arbeta med sektorns varumärke.

Målgrupp

Nyanlända i etablering och långtidsarbetslösa med språkutmaning. Inom ramarna för dessa målgrupper kommer extra fokus ligga på kvinnor, och även unga vuxna och funktionsvarierade.

Tidsperiod

Analys- och planeringsfas: 1 september 2016 – 31 maj 2017.
Genomförande- och avslutningsfas: 1 juni 2017 – 31 december 2019

Innehåll

Tillsammans har man för avsikt att optimera kompetensförsörjningen inom byggsektor, fokus på bristyrken med arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Parallellt med detta kommer projektet att arbeta med sektornsvarumärke med fokus på de horisontella principerna om jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.

Strygruppen består av Arbetsförmedlingen som projektägare, Solna stad, Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, Installatörsföretagen, Byggnads, Sveriges byggindustrier/BYN, Stockholm arbetsmarknadsförvaltning.

Projektägare

Lennart Lundin

Projektledare

Kristina Hultgren