Sigrid

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Utveckla metoder för effektivare arbete med personer som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Arbeta med intersektionell medvetenhet så att vi kan se hela bilden och inte bara en person som är 50+ eller som är utrikes född utan hur olika faktorer påverkar och förstärker varandra.

Målgrupp

Arbetslösa sedan minst ett år eller minst tre månader för ungdomar. Utrikes födda i alla åldrar, ungdomar under 25 som gått ut särgymnasiet eller inte avslutat gymnasieskolan. Arbetslösa som är över 50 år.

Tidsperiod

2011-08-01 – 2014-06-30.

Innehåll

Sigrid är ett paraplyprojekt med olika "verkstäder" i Värmland, Dalarna och Gävleborg. På många orter är det experiment och utveckling som är ledmotiv till exempel i utveckling av kooperativ för utrikes födda kvinnor (Gävleborg) utveckling av metoder för att möta förändringar på grund av särskolereformen (Värmland) samarbete med näringslivet (Dalarna). På andra orter är det fler deltagare och lite mer traditionellt arbete med färre experimentella inslag.

Många av de personer vi arbetar med har funktionsnedsättning och det är ju inte alltid det syns utanpå vem som har ett hinder av något slag. På många orter har vi SIUS-konsulenter med för att arbeta tillsammans med dem som behöver extra stöd på en arbetsplats under en infasningsperiod. Vi har också stor hjälp av alla de tolkar vi anlitar för att kunna kommunicera med alla de som deltar. Projektet förändras under projekttiden beroende på att alla aktiviteter inte behöver vara igång under hela projektet.

I projektet lägger vi stor vikt vid tillgänglighetsfrågor och arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor för att kvinnor och män ska se möjligheter utan att fastna i tankar som "det går inte".

Det är Arbetsförmedlingen som är projektägare och bland medverkande organisationer märks tre länsstyrelser, regioner, kommuner i de medverkande länen, folkhögskolor och näringslivsorganisationer.

Ett viktigt inslag är att belysa och beskriva problem som uppstår när regelverken hos olika myndigheter krockar med varandra eller när regler motverkar sitt syfte att hjälpa människor till fast förankring på arbetsmarknaden.

Under hela projekttiden ska vi som snitt ha nästan 2 500 deltagare som varit med i projektet.

Kontaktperson

Eva Holmberg Tedert

Projektledare

Tema 50+

Daniel Aprili

Tema utrikes födda

Mikael Öhrner

Tema unga

Carina Edvardsson

Tema metodutveckling

Monica Andersson