Nyorientering i samverkan med arbetsmarknaden – NISA

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Sverige har de senaste åren befunnit sig i en högkonjunktur. Trots det har antalet personer som är långtidsarbetslösa ökat. Låg eller avsaknad av lämplig utbildning, funktionsnedsättning, ålder, kön och ursprung kännetecknar den här gruppen. För att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, och för att säkerställa arbetsgivarnas behov av kompetens, behöver de stöttas. Det är grunden till projektet NISA som pågår under tre års tid.

I NISA vill vi genom delvis nya metoder stödja gruppen långtidsarbetslösa på deras väg till arbete. Målet är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom att de får en nyorientering som leder till arbete eller utbildning.

Målgrupp

Personer som har varit borta från arbetsmarknaden under en lång tid.

Tidsperiod

2017-04-01 till 2020-03-31

Beskrivning

NISA startade i april 2017 och ska pågå fram till mars 2020. Vårt
mål är att skapa metoder som effektiviserar arbetet med att sänka
långtidsarbetslösheten. Ett annat viktigt inslag är att utveckla ett närmare
samarbete med arbetsgivare och arbetsmarknadens parter.

4 000 personer deltar i projektet och får stöd i processen mot arbete och eller utbildning. Deltagarna får förutsättningar för att göra egna val, identifiera vad de tycker är viktigt och ta konkreta steg i den riktningen.

Antidiskriminering, likabehandling och jämställdhet är aktiva och relevanta insatser i projektet. Inte minst när det kommer till att bryta könsdominerande yrkesroller.

Vi arbetar i team med olika kompetenser och samverkar med övriga
verksamheten på myndigheten. Teamen genomför fördjupad vägledning med deltagarna, både enskilt och i grupp. Vägledningen innehåller delar ur en för Arbetsförmedlingen ny metod som heter ACT. Under projekttiden arbetar medarbetarna med att utveckla metoden och anpassa den till målgruppen och organisationens uppdrag.

Resultat

Hittills har 34 procent av deltagarna i projektet kommit ut till
arbete eller utbildning. Ytterligare 30 procent har kommit närmare arbetslivet genom praktik, arbetsträning, timanställning, korta utbildningar med mera.

En externt pågående utvärdering pekar på att deltagarna är mycket nöjda med projektets verksamhet. Flera enheter på Arbetsförmedlingen har inspirerats av NISA och planerar för arbeta på ett liknande sätt med andra målgrupper.

Verktyg

Under vägledningen använder vi metoden ACT (Acceptance and Commitment Training). Den kan tillämpas både i grupp och enskilt och syftar till att deltagarna ska få insikt i sin situation, hitta viktiga personliga mål och genomföra aktiviteter för att nå målen. ACT är en metod som ger hållbara resultat och som kan nyttjas även efter projekttiden.projektet tar vi också upp möjligheten att starta eget företag och vi nyttjar våra övriga program, metoder och verktyg.

Projektägare

Victoria Axberg

Kontaktperson

Rina Näslund Branzell