Mirjam

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Målet för projektet är att underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor inom etableringsuppdraget.

Målgrupp

Nyanlända kvinnor inom etableringsuppdraget 25-64 år.

Tidsperiod

2016-01-11 till 2019- 01-10

Innehåll

Projekt Mirjam är ett ESF-projekt med jämställdhetsinriktning som vänder sig till nyanlända kvinnor i etableringsuppdraget som står långt från arbetsmarknaden. Målet med projektet är att finna metoder och vägar som bidrar till att korta tiden från ankomst till utbildning och arbete.

Inom gruppen nyanlända finns stora skillnader i utbildningsbakgrund, men genomgående är att det är svårare för kvinnor än män att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna obalans är inte bara stor, den ökar dessutom. Det skulle vara mycket positivt om fler kvinnor närmade sig arbetsmarknaden. Det bidrar också till en bättre maktbalans och till många positiva effekter för den enskilda kvinnan. Vi menar att det är mycket värdefullt att hitta dolda kompetenser hos kvinnor som kanske aldrig arbetat.

I projektet kommer vi jobba med vägledning och en rad aktiviteter som ska säkerställa att deltagarna har tillräckliga kunskaper för att se möjligheten att studera eller arbeta i Sverige. Vi vet att det ger goda effekter om vi jobbar med mindre grupper och tror därför att det är en framgångsfaktor även för detta projekt. Vi vill också skapa nätverk med kvinnliga mentorer i yrkeslivet, i organisationer och i föreningar för att visa på möjligheterna som finns på den svenska arbetsmarknaden.

Ojämställdhet syns i Sverige i en starkt könsuppdelad arbetsmarknad. Stereotypa förväntningar begränsar både kvinnor och män och skapar en könssegregerad arbetsmarknad. Det är därför viktigt att arbeta för jämställdhet i alla projekt för att bryta könsstereotypa mönster, ta tillvara allas resurser och få ett hållbart arbetsliv som kan kombineras med familjeliv.

Projektledare

Maria Edberg