Kompetensmatchning

EU-fond

Europeiska social fonden

Syfte och mål

Att ta ett större helhetsgrepp om området ”kompetenser i matchningen”. Detta ska ske genom att i nära samverkan med arbetsmarknadens efterfrågesida bättre tydliggöra kompetensbehoven på arbetsmarknaden för att på så sätt bredda och underlätta matchningen gentemot arbetskraftsutbudets kompetens, samt genom att i samverkan med folkbildningen och andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden utveckla verktyg och metoder som bättre identifierar, synliggör och utvecklar arbetssökandes kompetenser med särskilt fokus på de generella och mjuka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Målgrupp

Alla.

Tidsperiod

2015-12-15 -- 2016-06-15

Innehåll

Ett centralt mål för projektet är att stärka förutsättningarna för matchning och vägledning på arbetsmarknaden genom att ta fram och sprida en gemensam standard för att beskriva arbetsgivares behov och arbetskraftens humankapital på kompetensnivå (mål 1).

Med utgångspunkt i de möjligheter till preciserad kommunikation som standardiserade kompetenser erbjuder syftar projektet till att utveckla effektiva metoder att arbeta med arbetsgivare för strategisk kompetensförsörjning och för att tydliggöra kompetensbehov (mål 2).

Att arbetssökande ska kunna identifiera och synliggöra sina kompetenser bättre och för att de ska utveckla karriärkompetenser och andra mjuka kompetenser som stärker deras egenmakt (mål 3).

Projektet ska bidra till Arbetsförmedlingens målbild 2021 om att vara ”matchningsmotorn på arbetsmarknaden” och bidra till att tjänster och service till arbetssökande och arbetsgivare ska levereras effektivt och med lämplig digital teknik.

För att projektet ska kunna bidra till målbilden och implementera sina resultat krävs också ett fokus på att utveckla arbetsförmedlarnas och andra främjandeaktörers yrkesroll. Projektet ska därför bidra till att kompetensutveckla och förbättra stödet till de främjandeaktörer som arbetar med arbetssökande och arbetsgivare utifrån projektets metoder och resultat (mål 4).

Alla projektets målområden är utformade utifrån att de ska förstärka och förbättra matchningen samt för att motverka och bryta långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. De horisontella principerna ska vara väl integrerade i alla målområden för att projektet ska främja lika möjligheter för alla och icke-diskriminering i arbetslivet.  Projektet avser att tillämpa en normkritisk ansats för att bättre kunna belysa diskriminerande strukturer och för att synliggöra hur en individs möjligheter i ett givet sammanhang kan påverkas av att flera normer samverkar med varandra.

Projektledare, kontaktperson

Pär Skoglund