Jämställd etablering

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Integrationsprojekt: Matchning och individuellt stöd med jämställdhetsintegrering

Syftet är att öka nyanlända migranters möjligheter att få ett arbete genom att matcha och att tillhandahålla individuellt stöd från Arbetsförmedlingen. Projektet är utformat så att det går att utvärdera och har ett starkt fokus på jämställdhetsintegrering. Målsättningen är att integrera insatser som höjer utrikes födda kvinnors sysselsättningsgrad med möjligheten att ta fram kunskap om hur en aktiv arbetsmarknadspolitisk intervention bör utformas så att man i framtiden på bästa sätt kan hjälpa denna grupp till arbete.

Målgrupp

Utrikes födda kvinnor och män som ännu inte gjort ett arbetsmarknadsinträde

Tidsperiod

2018-06-15 till och med 2021-06-14

Innehåll

Projektet är en aktivitet i Arbetsförmedlingens handlingsplan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete eller studier. Tidigare studier visar att fördelningen av stöd och insatser är ojämställda mellan kvinnor och män. Bland nyanlända arbetssökande är könsskillnaderna ännu större. Utvärderingar av insatser visar sig ha små eller inga effekter för kvinnor. Därför behövs innovativa projekt med fokus på utrikes födda kvinnor, och mer kunskap om vilka åtgärder som fungerar för både kvinnor och män.

Projektverksamheten bygger på metoden Matchning från dag 1, som är en intensifierad förmedlingsinsats där motiverade arbetssökande snabbt får stöd att komma ut på en arbetsplats. Metoden har ett stark jämställdhetsfokus och anses vara kostnadseffektiv då den arbetar med grupper av arbetssökande. Den kommer att kombineras med en Supported Employment-metod som innebär att arbetssökande får ett individuellt stöd längs deras väg in på arbetsmarknaden. Ingen av metoderna har ännu utvärderats på målgruppen utrikes födda kvinnor.

Jämställdhetsintegrering kan också ha en viktig roll i utrikes födda kvinnors progression mot arbetsmarknaden. Hälften av kontoren kommer därför explicit att styras mot en intensifierad jämställdhetsintegrering av verksamheten. Detta innebär exempelvis att alla chefer och medarbetare får utbildning i jämställdhetsintegrering och icke-diskriminering samt att kontoren gör en könsuppdelad rapportering i all administration.

Interventionen omfattar således tre metoder i olika kombinationer: Matchning från dag 1, Supported Employment och jämställdhetsintegrering. Projektet kommer att genomföras i sexton arbetsförmedlingskontor som har engagemang, kapacitet och ett tillräckligt stort inflöde av utrikes födda arbetssökande. Projektet är utformat så att det går att effektutvärdera samtliga tre metoder.

Projektägare

Eva Lindh-Pernheim

Projektledare, kontaktperson

Maria Cheung

Petra Ornstein