Hållbar livsmedelskedja

EU-fond  

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Ean analys av arbetskrafts- och kompetensbehovet inom  primärproduktionen och livsmedelsindustrin för att se hur arbetskraftsförsörjning bör utformas och implementeras för att främja livsmedelssektorns tillväxt.

Målgrupp

Nyanlända, personer inom etableringen och i garantierna samt långtidsarbetslösa ungdomar, främst de med kortare utbildningsbakgrund.

Tidsperiod

 2017-12-04 - 2018-07-15

Innehåll

Projektet är en nationell förstudie som syftar till att främja vägen till anställning inom de gröna näringarna för nyanlända och personer i jobb och utvecklingsgarantin.

Arbetsförmedlingens arbete kommer att ske i nära samarbete med relevanta aktörer som LRF, Hushållningssällskapet, Svensk Livsmedelsindustri m.fl. Arbetsförmedlingen kommer tillsammans med Svenska bemanningsföretag bygga upp strukturer för att underlätta matchningsarbetet. Arbetsförmedlingen kommer även att studera utbud och efterfrågan för att utveckla och implementera relevanta modeller för matchning inom den gröna närinarna. Slutrapporten kommer att vara vägledande för Arbetsförmedlingens vidare arbete med yrken inom de gröna näringarna.

Projektägare

Arbetsförmedligen nationellt

Projektledare, kontaktperson

Klaes Hallberg