Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Projektet har två delar.

Del 1

Handlar om att skapa en modell för utvärderingsbara EU-fondsprojekt som Arbetsförmedlingen äger.

Målet med projekt del 1 är att genom en pilot skapa en arbetsprocess och en struktur att göra EU-fondsprojekt, där Arbetsförmedlingen är projektägare, utvärderingsbara. Genom detta projekt upparbetas ett system för effektutvärdering av EU projekt.

Målet på längre sikt är att se till att EU-fondsprojekt där Arbetsförmedlingen är projektägare bidrar till utvecklingen av ordinarie verksamhet, och därmed utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt, genom att öka kvaliteten i alla utvärderingar och öka antalet effektutvärderingar.

Del 2

Handlar om att göra en effektutvärdering av Ung framtid.

Arbetsförmedlingen vill också göra en effektutvärdering av Ung Framtid. Målet med del 2 är att i slutet av programperioden erhålla en effektutvärdering som ska påvisa om, och i vilken utsträckning, de insatser som Ung framtid innehåller har lett till en förbättring av arbetsmarknadssituationen för ungdomar som har tagit del av projektet samt om projektet har lett till undanträngningseffekter.

Målgrupp

Projektägare, projektledare och projektmedarbetare inom Arbetsförmedlingen som driver och vill driva EU-fondsprojekt.

Tidsperiod

Del 1: 2016-02-22 till 2017-08-21

Del 2: 2016-02-22 till 2019-02-15

Innehåll

Del 1

I den kommande programperioden 2014-2020 vill Arbetsförmedlingen systematisk gå igenom projekten och göra ett underbyggt val av metod för utvärdering. Därefter vill Arbetsförmedlingen specificera vilka krav på utvärderingar som ska gälla.

Del 2

Arbetsförmedlingen forsknings- och utvärderingsenhet avser att själva utföra en effektutvärdering av med en randomiserad ansats tillsammans med IFAU. För att kunna utvärdera effekten av Ung framtid krävs därför en kontrollgrupp som är så lik deltagarna så möjligt.

Genom att individerna slumpas till respektive grupp säkerställer man att det inte existerar några genomsnittliga skillnader mellan deltagarna och kontrollgruppen i fråga om både observerbara egenskaper (som till exempel kön, ålder och utbildning) och icke observerbara egenskaper (som till exempel motivation och ambition). Randomiseringen är avsett att pågå endast i 5-6 försökskontor under cirka 4-5 månader.

Projektledare och kontaktperson

Erik Axdorph

010-488 10 72