Auktoriserade översättare

EU-fond

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utreda hur myndigheter, vars arbete är kopplat till nyanländas arbetsmarknadsetablering, ska kunna få en ökad tillgång till översättare och därmed underlätta för att personer som migrerat till Sverige att så snabbt som möjligt ska kunna anställas. På kort sikt ska projektet utreda hur den akuta bristen på översättare kan minskas och på lång sikt ska projektet bidra till att säkra tillgången på översättare i de vanligaste språken hos nyanlända. Andra myndigheter som arbetar mot nyanlända och använder sig av översättningstjänster

Målgrupp

Tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta eller som i förekommande fall håller på att förvärva laglig bosättning i Sverige.

Tidsperiod

2015-09-01 -- 2017-09-03

Beskrivning

Utredningen har berört frågor om bl.a. yrkesreglering, certifiering och marknadsreglering. Sammanfattningsvis kan man säga att bristen på översättare är ett resultat av dessa givna omständigheter. Det finns inte någon enskild åtgärd för att åstadkomma en marknad som tillfredsställer alla myndigheters önskemål och behov av översättningar av migrationsspråk.

En orsak är att förutsättningarna ändrar sig hela tiden, vilket kräver ständiga anpassningar från och samverkan mellan myndigheter, leverantörer och enstaka översättare. Eftersom efterfrågan kan ändras betydligt snabbare än utbudet så kommer det sällan eller aldrig att råda perfekt balans mellan utbud och efterfrågan. Dessutom finns i översättaryrket både brist och överskott pga. av den stora variationen i efterfrågan av olika språk.

En viktig åtgärd för att öka utbudet av översättare är att skapa fler möjligheter till certifiering av översättare inom EU i de mest vanligt förekommande språken bland nyanlända.

En konkret åtgärd är specialiserade kompetenshöjande insatser riktade till befintliga översättare i syfte att öka kunskaper i ”institutionell översättning”. Bättre kompetens i myndigheternas terminologi hos översättare öka deras effektivitet och kvalité i utförandet. För att detta ska vara möjligt krävs ett samarbete mellan branschen och myndigheter.