EU-fonder

Vi är en viktig aktör i flera av EU:s fonder och program. Vi driver och medfinansierar projekt som ligger i linje med vårt uppdrag, och som bidrar till utvecklingen av vår verksamhet.

Vårt uppdrag

EU-finansiering ger oss möjligheter att pröva nya arbetssätt, vidareutveckla goda metoder och samverka med andra aktörer. Projekt som vi medfinansierar ska ge mervärde och nytta till våra kunder och bidra till myndighetens utveckling.

Vi deltar i Europeiska socialfonden, Asyl- migrations- och integrationsfondens och Landsbygdsprogrammets övervakningskommittéer. Vi bidrar därigenom till att säkerställa att fonderna genomförs ändamålsenligt och effektivt. Vi är även förvaltande myndighet för Europeiska globaliseringsfonden.

Vår roll i Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden är ett verktyg för att skapa fler och bättre arbetstillfällen för alla EU-medborgare. Vi medverkar i Europeiska socialfondens programperiod 2014-2020 med syfte att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Vi har olika roller i projekt som bedrivs av andra aktörer. Vi kan till exempel

  • ha expertuppdrag utifrån vår kompetens i arbetsmarknadsfrågor
  • bidra som partner för att underlätta arbetsmarknadskontakter
  • bidra med medfinansiering i vissa projekt, oftast via inskrivning av deltagare.

För att vi ska gå in i projekt som drivs av externa aktörer krävs att projekten är väl förankrade hos myndigheten, både avseende syfte, metoder och arbetssätt. Kontakta därför oss i god tid innan du lämnar in en ansökan till Europeiska Socialfonden eller annan finansiär om du önskar ha oss som samverkanspartner eller medfinansiär.

Pågående projekt

Nedan kan du läsa mer om våra pågående EU-finansierade projekt. På Svenska ESF-rådet och Migrationsverkets webbplatser kan du läsa mer om beviljade ESF- och AMIF-projekt, inklusive projekt som vi medfinansierar.

ESF-rådets projektbank
Migrationsverkets projektbank

Utvärdering av effekter

Genom att mäta effekterna av EU-finansierade projekt får vi fram underlag för beslut om projektets arbetsmetoder och insatser bör bli en del av vår ordinarie verksamhet.